Tax NEWS leden 2014

V minulém čísle Tax News jsme Vás informovali o povinnosti zaměstnavatelů podávat vybrané tiskopisy výhradně elektronickou formou. V průběhu prosince však došlo ke zrušení této povinnosti a k jejímu odsunu až na začátek příštího roku. Do 31.12.2014 tedy lze podávat písemně nejen vybrané tiskopisy pro OSVČ, ale i tiskopisy pro zaměstnavatele.

Dále si shrneme některé podstatné novinky v daňové oblasti, které přináší rok 2014.

Tax NEWS leden 2014

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Počátkem roku 2014 se mění časové testy pro osvobození příjmů z prodeje některých cenných papírů. Šestiměsíční časový test se prodlužuje na tři roky. Cenné papíry pořízené do konce roku 2013 jsou ovšem stále zatížené původní šestiměsíční lhůtou. Zároveň s tím v roce 2014 dochází i ke zkrácení pětileté osvobozující lhůty na 3 roky. Příjmy získané prodejem cenných papírů, které nejsou předmětem obchodního majetku a které nepřesahují svým ročním úhrnem hranici 100 000 Kč, jsou zcela osvobozeny.

Mění se také zdanění srážkovou daní u zaměstnanců. Nově je srážková daň aplikována, pokud úhrn příjmů vyplácených jednomu zaměstnanci týmž zaměstnavatelem nepřesáhne částku 10 000 Kč za měsíc. Do tohoto limitu se ovšem započítávají pouze odměny plynoucí z dohody o provedení práce za předpokladu, že zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani, a to bez ohledu na fakt, zda zaměstnanec pobírá od tohoto zaměstnavatele i jiné zdanitelné příjmy, či nikoliv. Zdanění dohod o provedení práce je od ledna letošního roku nastaveno tak, aby se samostatný základ daně rovnal příjmům, které nepodléhají odvodům na zdravotní ani na sociální pojištění.

Rok 2014 přináší i do České Republiky možnost využít institutu svěřeneckého fondu. Jeho podstata spočívá ve vyčlenění majetku z vlastnictví na základě předem daného účelu.

Osoba, která takovýto právní krok učiní, pozbývá k výše zmíněnému majetku vlastnické právo a stává se zakladatelem fondu. Majetek je poté držen a spravován svěřeneckým správcem, který dohlíží na realizaci příslušných práv.

Osoba, která má nárok na plnění je obmyšleným svěřeneckého fondu. Až do okamžiku, kdy je obmyšlenému poskytnuto plnění, je vlastníkem majetku samotný svěřenecký fond, který, ač nemá status právnické osoby, je poplatníkem daně z příjmu právnických osob.

Od roku 2014 dochází ke zrušení daně dědické a darovací. Příjmy získané touto cestou se integrují do předmětu daně z příjmu. Způsob osvobození od daně dědické a darovací zůstává zachován. Od daně dědické jsou nově osvobozeny například osoby, které dědí po velmi vzdálených příbuzných. Zde byla doposud sazba daně až 20 %. Naproti tomu u daně darovací dochází ke sjednocení sazby na 15 %, což fakticky znamená, že pro většinu transakcí bude zatížení touto daní vyšší než dosud. Začlenění daně darovací do předmětu daně z příjmu přináší i některé pozitivní dopady. Například poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnavatelem svému zaměstnanci není nově zatíženo povinností dodanit tento příjem jako jiný majetkový prospěch.

Od roku 2014 se také mění zatřídění některých druhů hmotného majetku do odpisových skupin. Tato změna se konkrétně týká transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů, které byly přesunuty z druhé odpisové skupiny do třetí, čímž dochází k prodloužení doby jejich odepisování na 10 let. Tento krok byl zdůvodněn dosavadní existencí rozdílu v době daňového odpisování transportních zařízení kusových a nekusových materiálů. Životnost těchto typů zařízení je ovšem v praxi obdobná.

Od roku 2014 se také mění daňová uznatelnost ztráty v okamžiku prodeje pozemku. Ztrátu z prodeje pozemků si mohou uplatnit poplatníci – právnické osoby. U fyzických osob zůstává původní limit daňového výdaje při prodeji pozemku zachován.

Od 1. ledna 2014 se mění také možnosti odpočtu darů (bezúplatných plnění) od základu daně. Jak u fyzických, tak u právnických osob dochází k navýšení maximálních limitů. Fyzické osoby si mohou nově uplatnit až 15 % místo původních 10 %. U právnických osob se zvyšuje tento limit na 10 %.

Na odpočet výdajů na podporu výzkumu a vývoje se nově aplikují zvýšené limity. Také bude možno od základu daně odečíst náklady na finanční leasing a služby pořízené od veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Kontroverzní návrh na osvobození podílů na zisku se zamýšlenou účinností od ledna roku 2014 byl nakonec Senátem na podzim zamítnut (12.9.2013).

Dochází ke zvýšení limitu daňové uznatelnosti motivačního příspěvku na žáka ze 2 000 Kč na 5 000 Kč a příspěvku na studenta vysoké školy z 5 000 Kč na 10 000 Kč.

 

ZÁKON O REZERVÁCH

Pro rok 2014 se také přistoupilo k úpravě podmínek pro tvorbu opravných položek k běžným obchodním pohledávkám. Došlo k redukci jednotlivých fází tvorby, přičemž zachovány byly pouze dvě. Nově mohou být opravné položky tvořeny až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 18 měsíců. V situacích, kdy od konce splatnosti pohledávky uplynulo více než 36 měsíců, může se opravná položka tvořit až do výše 100 %. Ve většině případů se také ustoupilo od povinnosti pohledávku vymáhat. Zároveň s tím je ale potřeba zmínit platnost přechodného ustanovení vztahujícího se k pohledávkám vzniklým do konce roku 2013, u kterých se budou aplikovat pravidla platná do konce roku 2013. To přináší povinnost vést dvojí evidenci. Zároveň to znamená, že nová pravidla pro tvorbu opravných položek se budou moci aplikovat poprvé za zdaňovací období roku 2015 (kdy u pohledávek vzniklých po 1.1.2014 poprvé uplyne 18 měsíců od jejich splatnosti). Prakticky tedy budou tato nová pravidla pro poplatníky relevantní až v roce 2016 – při zpracování účetních závěrek za rok 2015.

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

I tato daň přináší v roce 2014 některé významné změny, které stojí za to si zde představit. Poplatníci daně z nemovitých věcí musí třeba posoudit, zda jim nově nevznikla povinnost podat daňové přiznání do konce ledna. Přestože nenabyli ani nepozbyli žádnou nemovitost, může nastat situace, kdy tuto povinnost mají. Například u staveb pro podnikání dochází k významné změně při způsobu zdaňování nadzemních podlaží. Až doposud se sazba daně za 1 m2 zvyšovala o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na jeho výměru. Tím pádem docházelo i ke zdanění drobných nástaveb, které fakticky dalším nadzemním podlažím nebyly. Od ledna 2014 je však tato pasáž zákona modifikována a zvýšení sazby se aplikuje pouze v případě, že plocha nadzemního podlaží překračuje jednu třetinu zastavěné plochy u staveb pro podnikání. Některým stavbám pro podnikání se tak pro účely daně z nemovitých věcí sníží počet podlaží. Přestože by tímto krokem došlo k poklesu daňové povinnosti, vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání na rok 2014. Stejné dopady má i vyčlenění některých druhů staveb z předmětu daně ze staveb a jejich přesun do předmětu daně z pozemků.

V souvislosti s daní z nemovitých věcí také musíme zmínit nový způsob úpravy základu daně u bytů (jednotek), jejichž součástí je i pozemek přesahující zastavěnou plochu. V takovém případě se upravená podlahová plocha násobí koeficientem 1,22. Za této situace není pozemek předmětem daně z pozemků. Stejný násobící koeficient se použije i v okamžiku, kdy je zastavěný pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (to se týká jednotek vzniklých rozhodnutím vlastníka do 31.12.2013). Nejsou–li splněny tyto podmínky, například tím, že by pozemek byl ve spoluvlastnictví jen některých vlastníků, k úpravě základu daně u bytů by se použil koeficient 1,2 a nezastavěný pozemek by byl předmětem daně z pozemků.

 

DPH

Od ledna 2014 je od DPH osvobozen převod nezastavěného pozemku, ke kterému není vydáno stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby. Může ovšem nastat také situace, kdy i převod zastavěného pozemku je od DPH osvobozen. Tato možnost nastane v případě, uplyne-li u stavby umístěné na pozemku lhůta 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. V celé problematice je také klíčové, jak je daný pozemek zaevidován na katastru nemovitostí. Pokud je v evidenci evidována samostatně parcela nalézající se přímo pod stavbou od parcely přiléhající ke stavbě a obě mají tím pádem různá parcelní čísla, pak bude v tomto případě daňový režim stavby následovat pouze pozemek pod stavbou.

 

Lednové vydaní našich Tax News pro vás připravil Petr Hájek. V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

petr.hajek@lerika.eu