Tax News – březen 2024

kompenzační bonus-2696219_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 25.03.2024

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby, které získaly v roce 2023 příjmy vyšší než 5 mil. Kč osvobozené od daně z příjmů, by neměly zapomenout na povinnost oznámit tyto příjmy finančnímu úřadu. Může jít např. o příjmy nabyté darem, děděním, prodejem obchodního podílu na společnosti nebo prodejem cenných papírů. Hranice 5 mil. Kč se posuzuje za každý příjem samostatně a tam, kde dojde k jejímu překročení, musí poplatník podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání správci daně příslušné oznámení. Pro poplatníky, kteří povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů nemají (typicky zaměstnanci nebo osoby – nepodnikatelé bez zdanitelných příjmů), platí základní lhůta, jejíž konec letos připadá na 2. dubna 2024. Sankce za nepodání tohoto oznámení jsou poměrně vysoké.

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů u prodeje nemovitosti

Pokud jste v roce 2023 prodali nemovitost a nesplnili dobu její držby potřebnou pro osvobození uvedeného příjmu, aní jste neměli v prodávaném bytě nebo rodinném domě bydliště alespoň 2 roky před prodejem, máte stále možnost nahlížet na příslušný příjem jako na osvobozený od daně z příjmů. Podmínkou je, že uvedené prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby, a to do konce roku 2024. To však není jedniná podmínka nutná pro osvobození tohoto příjmu. Kromě toho musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, a to do termínu pro podání daňového přiznání. Pokud toto v uvedeném termínu nesplníte, o osvobození přicházíte a příslušný příjem musíte zdanit.

Nerealizované kurzové rozdíly – termín pro oznámení se blíží

S koncem března je pro poplatníky spojena také možnost vstupu do režimu nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, kterou přinesl konsolidační balíček. Nerealizované kurzové rozdíly je možné vyloučit ze základu daně v období jejich vzniku a do základu daně je zahrnout v období, kdy je kurzový rozdíl realizován. Jak jsme vás již informovali v našich únorových Tax News, vstup do tohoto režimu je potřeba oznámit správci daně do třech měsíců od začátku zdaňovacího období. Pokud chcete využít tento režimu, zbývá Vám pro podání oznámení nekolik posledních dnů.

Posun změn u DPP na rok 2025 

Dohody o provedení práce čekají další významné změny. V našem článku informujeme o úpravě plánovaných změn od 1. 7. 2024 a o posunu jejich účinnosti na 1. 1. 2025.