Tax NEWS říjen 2014

V říjnovém čísle Tax News se budeme věnovat hned několika zajímavým tématům. Nejprve si představíme vybrané novinky v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, následovat budou novinky obsažené v daňovém řádu a posledním tématem, které si zde představíme, bude aktuální situace ohledně uplatnitelnosti slevy na poplatníka u pracujících starobních důchodců.

Tax NEWS říjen

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Dne 24. 9. 2014 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje 290 bodů změn tohoto zákona a jejíž účinnost by měla být od 1. 1. 2015. Pojďme si představit nejdůležitější a nejcitelnější změny pro daňovou praxi.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Limity výdajových paušálů (§ 7 odst. 7 písm. a), b) ZDP)

Významnou novinkou s ohledem na oblíbenost paušálů v České republice je stanovení maximálních limitů pro uplatňování paušálních výdajů u příjmů ze zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství a z řemeslného stejně jako ostatního živnostenského podnikání. Dojde tedy k určení absolutních limitů u výdajů souvisejících s těmi příjmy, u kterých prozatím limity stanoveny nebyly. Pro příjmy z řemeslného podnikání, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství bude tento limit nastaven na 1 600 000 Kč. Procento uplatnitelnosti výdajů z příjmů zůstává ve výši 80 %. Pro příjmy z ostatního živnostenského podnikání činí maximální limit 1 200 000 Kč, procento výdajů na příjmech taktéž zůstává v současné výši 60 %.

Oznámení o příjmech osvobozených od daně z příjmů fyzických osob (§ 38v, § 38w ZDP).

Obdrží-li poplatník příjem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a tento příjem přesáhne 5 milionů korun, bude povinen podat daňové přiznání do konce lhůty pro podání řádného daňového přiznání za období, ve kterém příjem obdržel. Toto ustanovení se netýká těch příjmů, které může správce daně zjistit ve veřejných rejstřících a evidencích. Za nesplnění zmíněné povinnosti ani ve stanovené náhradní lhůtě vyměří správce daně poplatníkovi pokutu ve výši 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění (§ 35c odst. 1 ZDP)

V návaznosti na své programové prohlášení vláda také odsouhlasila odstupňování výše daňového zvýhodnění na dítě podle počtu vyživovaných dětí žijících s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva na druhé dítě se tak zvýší o 2 400 Kč, tj. na 15 804 Kč ročně (1 317 Kč měsíčně) a na třetí a každé další dítě o 3 600 Kč, tj. na 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně). Je-li ve společné domácnosti vyživováno více dětí, budou se pro účely uplatnění slevy posuzovat dohromady.

Vynětí z předmětu daně (§ 4a písm. m), § 19b písm. d) ZDP)

Z předmětu daně z příjmů fyzických i právnických osob již nebudou vyjmuty bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček fyzických resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč.

 

Daň z příjmů právnických osob

Definice základního investičního fondu (§ 17b ZDP)

Za účelem omezení obcházení daňové povinnosti, ke kterému docházelo prostřednictvím účelového zakládání investičních fondů (kdy v případě, že investor – právnická osoba – vlastnil po dobu více než 12 měsíců 10% podíl na investičním fondu a splnil tak podmínky pro definici mateřské společnosti, byly vyplácené podíly na zisku osvobozené od srážkové daně, přičemž pro daň z příjmů byla využívána zvýhodněná sazba daně 5 %), definuje novela zákona nově pojem „základní investiční fond“. Tento je vymezen jako fond, který je:

 • investičním fondem podle příslušného zákona, jehož akcie nebo podílové listy jsou obchodované na regulovaném evropském trhu, nebo
 • otevřeným podílovým fondem, nebo
 • podfondem akciové společnosti, je-li tato společnost fondem kolektivního investování, nebo
 • investičním fondem podle příslušného zákona investujícím více než 90% hodnoty svého majetku do finančních instrumentů, nebo
 • srovnatelným zahraničním fondem, pokud je kromě jiného jeho domovským státem členský stát EU

Fondy, které nebudou splňovat podmínky pro základní investiční fond, budou zdaňovány jako běžní poplatníci daně z příjmů právnických osob, tedy bez možnosti používat zvýhodněnou sazbu daně z příjmů 5 %.

 

DPH

Informace o změnách, které nás čekají v oblasti DPH, jsme přinesli již v prázdninovém vydaní našich novinek. Nyní se pojďme podívat, jak se tyto změny legislativně vyvíjejí.

 • Sazbová novela zavádějící druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 10 % na knihy, léky a nenahraditelnou dětskou výživu byla Poslaneckou sněmovnou schválena ve 3. čtení dne 24. 9. 2014 s jedním pozměňovacím návrhem, který zavádí použití této sazby také na léky určené pro veterinární účely. Důvodem pro přijetí uvedeného návrhu bylo opatření proti používání lidských léků pro zvířata, ke kterému nyní dochází a které by se pravděpodobně vlivem prohloubení rozdílu v sazbách DPH (10 % a 21 %) ještě umocnilo. První snížená sazba stejně jako sazba základní se budou nadále uplatňovat v současné výši 15 a 21 %.

Novela zákona byla dne 7. 10. 2014 doručena Senátu Parlamentu České republiky a je zařazena k projednání na schůzi konané 22. 10. 2014.

 • Novinka týkající se změny místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani byla dne 12. 9. 2014 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. Změna zavádí, že za místo plnění při poskytování těchto služeb bude považováno místo, kde je usazen příjemce služby (oproti stávající úpravě, kdy za místo plnění bylo považováno místo sídla poskytovatele služby). Již jsme informovali, že v souvislosti s touto úpravou bude z důvodu snížení administrativní zátěže zaveden zvláštní režim týkající se registrace k dani. České společnosti, které poskytují služby zákazníkům z jiných členských států, se tak můžou již od 1.10.2014 registrovat přes webové stránky Finanční správy ČR. Pokud chce poplatník využívat tento režim od 1. 1. 2015, musí registraci učinit do 31. 12. 2014. Registrace v tomto zvláštním režimu je dobrovolná, avšak ve chvíli, kdy se k ní poskytovatel služby rozhodne, musí tento režim uplatňovat ve všech členských státech, do kterých služby poskytuje.

Tato novela už byla podepsaná prezidentem a vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb.

katerina.navratilova@lerika.eu

 

NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU

Současně s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů ze dne 24. 9. 2014, která prošla ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou, byla přijata taktéž významná novela daňového řádu. Ta přináší celou řadu podstatných novinek v oblasti správy daní. Všechny tyto úpravy mají jednoho společného jmenovatele a tím je boj proti daňovým únikům. Za předpokladu, že výše zmíněná novela projde Senátem a následně ji posvětí i prezident Miloš Zeman, nabude účinnosti 1. 1. 2015. Nyní si v krátkosti představíme několik nejvýznamnějších změn.

 • Úprava daňového řádu nově umožňuje, aby byla daňovým subjektům kompenzována ekonomická újma za předpokladu, že je v průběhu daňového řízení správcem daně zadržována neoprávněně vratka daně. Výše kompenzace bude odpovídat roční výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o jeden procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud ovšem postup k odstranění pochybností vyústí až do daňové kontroly, nárok na kompenzaci zcela zaniká.
 • Další novinka se týká způsobu jednání členů statutárních orgánu právnických osob. Od roku 2015 bude moci za právnickou osobu jednat jakýkoliv člen statutárního orgánu, aniž by se přihlíželo k původnímu zakladatelskému ujednání. Za právnickou osobu tak smí jednat jakýkoli člen statutárního orgánu i přesto, že v zakladatelské smlouvě je výslovně řečeno, že členové statutárního orgánu smí jednat pouze společně.
 • U daňového subjektu, který má zpřístupněnu datovou schránku, vzniká nově povinnost podávat daňová tvrzení a podání, která se týkají registračních údajů, pouze v elektronické podobě. V případě, že daňový subjekt tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta ve výši 2 000 Kč. Navíc pokud bude toto jednání závažným způsobem ztěžovat správu daní, hrozí mu pokuta ve výši 50 000 Kč.
 • Další neméně důležitou změnou je opětovné znovuzavedení individuálního promíjení příslušenství daně. Případné prominutí se bude týkat penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání částky, pokud byla daň uhrazena. Penále bude moci být prominuto až do výše 75 % a úroky až do výše 100 %. Při stanovení konkrétní částky, která bude prominuta, správce daně přihlédne k součinnosti daňového subjektu při doměření daně. Takovéto prominutí lze aplikovat pouze na daňovou povinnost vzniklou od 1. ledna roku 2015.
 • Úprava se taktéž dotkla výše pořádkové pokuty pro ty, kteří svým jednáním ztěžují nebo maří správu daní tím, že nevyhoví výzvě správce daně. V takovéto situaci je možno udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Oproti současné výši pořádkové pokuty (50 000 Kč) se jedná o značný nárůst. Stejnou výši pokuty bude možno nově udělit i za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (například registrační nebo ohlašovací povinnost), což podle současné právní úpravy nebylo právně postižitelné. Správce daně smí navíc tuto pokutu uložit i opakovaně.

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice se na nás neváhejte obrátit.

petr.hajek@lerika.eu

 

UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U PRACUJÍCÍCH STAROBNÍCH DŮCHODCŮ

V prázdninovém čísle Tax News jsme se také zabývali problematikou omezení uplatňování slevy na poplatníka u pracujících starobních důchodců (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP). Shrneme-li si ve stručnosti dosavadní průběh, tak nejprve bylo daňovým protischodkovým balíčkem počínaje 1. 1. 2013 pracujícím starobním důchodcům zamezeno snížit svoji daňovou povinnost o tuto slevu. Již od počátku své existence se výše zmíněná právní úprava stala předmětem vášnivých diskusí, neboť díky ní byli pracující důchodci znevýhodněni ve srovnání s ostatními osobami, které starobní důchod nepobírají. O půl roku později dostaly tyto pochybnosti konkrétní oficiální podobu. 12. 6. 2013 podala skupina senátorů Ústavnímu soudu návrh na zrušení omezení základní slevy na poplatníka pro pracující důchodce. O další rok později, přesně 30. 7. 2014, dal Ústavní soud senátorům zapravdu a původní právní úpravu zrušil. Pracující důchodci tak po tomto závěru Ústavního soudu opět získali možnost slevu na poplatníka uplatňovat. Nález Ústavního soudu ovšem neumožňoval uplatnit slevu na poplatníka zpětně za zdaňovací období roku 2013, ale až od aktuálního zdaňovacího období, tedy pro rok 2014.

Ovšem ani tímto krokem celá záležitost ohledně poněkud kontroverzního zamezení uplatňování slevy na poplatníka u pracujících starobních důchodců neskončila. 16. září 2014 spatřil světlo světa další nález Ústavního soudu (I. ÚS 2340/2013 vyhlášený dne 22. 9. 2014) týkající se výše zmíněné problematiky. Finanční správa podrobila tento nález právní analýze a dospěla k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnění základní slevy na dani z příjmů pro pracující starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikováno. Po svém zveřejnění tak tato zpráva jistě nejednomu pracujícímu starobnímu důchodci vykouzlila úsměv na tváři, neboť uplatněním základní slevy na poplatníka lze výslednou daňovou povinnost snížit u jednoho důchodce až o 24 840 Kč, což je poměrně významná částka. Fakticky tak došlo k navrácení předešlého stavu, který platil až do přijetí protischodkového balíčku z 1. 1. 2013. Osoby, kterých se tato změna týká, si budou moci nárok na slevu uplatnit v následujících situacích:

 • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 a zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zároveň si neúspěšně uplatnil slevu na dani a zároveň nepodal daňové přiznání.
 • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případech, kdy jej poplatník doposud nepodal.
 • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

Nastane-li tak například situace, kdy zaměstnanec inkasoval od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale ani v daňovém přiznání. Lhůta, ve které lze výše uvedenou slevu uplatnit, činí tři roky a o případné vrácení přeplatku na dani může důchodce požádat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku, která je součástí tiskopisu daňového přiznání. Podat dodatečné daňové přiznání poplatník může do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daňová povinnost.

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice Vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

petr.hajek@lerika.eu