ČR – Tax NEWS listopad – prosinec 2014

V podzimním čísle Tax News se věnujeme hned několika novinkám, které se týkají nejen končícího roku 2014, ale především roku 2015. Mezi tyto oblasti patří například zavedení tzv. školkovného, možnost platby daní platební kartou a používání nových tiskopisů. Další neméně důležitá změna, která je v těchto dnech velmi aktuální, vyplývá z novely zákona o daních z příjmů a týká se životního pojištění.

TAX NEWS_11-12 2014 CZ

ZÁKON O DĚTSKÉ SKUPINĚ – „ŠKOLKOVNÉ“

Novinkou mající dopad i do daňové oblasti, je schválení zákona o dětské skupině. Tento zákon byl nejprve Senátem vrácen k projednání a 8. 10. 2014 ho dokonce vetoval i prezident Miloš Zeman. Tomu se nelíbilo zejména ustanovení ohrožující existenci lesních školek, které nemohou už ze své podstaty splňovat některé přísné (například hygienické) normy. Nicméně 4. 11. 2014 poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto a schválila konečnou podobu tohoto zákona s tím, že spornou situaci ohledně lesních školek bude následně řešit zvláštní novela.

Zákon o dětské skupině upravuje podmínky pro zřizování dětských skupin například při firmách, vysokých školách nebo neziskových organizacích. Účinnost tohoto zákona dopadá také do zákona o daních z příjmů, neboť obsahuje i problematiku takzvaného „školkovného“. Jeho smyslem je možnost uplatnit si slevu na dani ve výši nákladů, které rodiče prokazatelně vynaložili na umístění svého dítěte v mateřské škole nebo obdobném zařízení, které pečuje o děti předškolního věku. Za tyto náklady jsou ovšem považovány pouze náklady přímo vynaložené na umístění dětí v mateřské škole. Uznatelné tak nejsou například výdaje na stravování nebo dopravu. Případných poplatků za umístění dítěte na základní škole se už tato sleva netýká. Aby si rodiče mohli slevu uplatnit, bude navíc vyžadováno i oficiální potvrzení od školky nebo od jiného provozovatele předškolního vzdělávání.

Tuto nově zavedenou slevu na dani lze uplatnit již za rok 2014. Sleva za každé vyživované dítě však bude moci být uplatněna maximálně do výše minimální mzdy platné k počátku daného roku. Pro rok 2014 je tak výše této slevy zastropována částkou 8 500 Kč na jedno dítě. Jelikož poslanecká sněmovna schválila od roku 2015 nárůst minimální mzdy na 9 200 Kč, bude pro rok 2015 i maximální částka pro uplatnění této slevy zvýšena o 700 Kč na celkových 9 200 Kč.

Uplatnění výše zmíněné slevy je navázáno na splnění následujících podmínek:

  • Rodič nesmí tyto výdaje uplatnit v rámci § 24 (náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
  • vyživované dítě musí s poplatníkem žít ve společně hospodařící domácnosti,
  • je-li dítě vyživováno v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníky, může si tuto slevu uplatnit ve zdaňovacím období pouze jeden z nich,
  • v případě uplatnění této slevy se nesmí jednat o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Hlavním rozdílem oproti slevě na vyživované dítě je fakt, že u slevy ve výši nákladů na umístění dítěte v předškolním zařízení není umožněno využití daňového bonusu. Poplatníci si tak budou moci tuto slevu na dani uplatnit maximálně do výše daňové povinnosti, a to až po skončení kalendářního roku, nikoliv v každém měsíci. Slevu na dani ve výši „školkovného“ si budou moci uplatnit také živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné, které využívají výdajových paušálů.

PLATBA DANÍ PLATEBNÍ KARTOU

V rámci zjednodušování procesu výběru jednotlivých daní chystá Finanční správa od 1. ledna 2015 spustit na zkoušku projekt platebních terminálů, které umožní odvádět daň prostřednictvím platebních karet přímo na finančním úřadu. Tato novinka se bude prozatím testovat pouze na několika vybraných finančních úřadech s tím, že podle vyjádření zástupců ministerstva financí, se v první fázi počítá maximálně se třemi až pěti finančními úřady. Přibližně v červenci roku 2015 proběhne vyhodnocení poznatků a rozhodne se o dalším osudu tohoto řešení.

Kromě možnosti platit platební kartou přímo na finančních úřadech bude na začátku roku 2015 zavedeno ještě jedno vylepšení. Poplatníkům bude umožněno po podání daňového přiznání v elektronické podobě také zaplatit daňovou povinnost on-line prostřednictvím platební brány stejným způsobem, který v současné době využíváme například při nákupu zboží v internetových obchodech. Co se týče samotného mechanismu plateb, tak finanční instituce provozující platební karty nebudou dostávat provize z každé jednotlivé platby, jelikož daň musí být uhrazena ve 100% výši, ale budou inkasovat platby přímo od ministerstva financí. Tyto kroky Finanční správy tak zcela jistě kvitují provozovatelé platebních karet, neboť díky nim získají nový stabilní příjem za poskytování svých služeb.

Zavedení možnosti bezhotovostních plateb je pro Ministerstvo financí prioritou. Tento krok v sobě ukrývá hned několik příznivých vlivů. Je zde patrná pozitivní motivace poplatníků, protože se jim tak ulehčí samotný proces platby daní. Finanční správa si od zavedení těchto nových možností bezhotovostních plateb slibuje i omezení šedé ekonomiky a daňových úniků. Existence pokladen na finančních úřadech je mimo jiné spojena také například s rizikem přijetí padělaných peněz. Stejně tak náklady na provoz a zabezpečení pokladen nejsou zanedbatelné.

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice Vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

petr.hajek@lerika.eu

DŮSLEDKY NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Novela zákona, kterou 6. listopadu podepsal prezident a o jejíchž nejdůležitějších bodech jsme informovali v minulých číslech našich novinek, se dotkne také životního pojištění. Změna se týká podmínek stávajících i nových smluv, ke kterým přibyde podmínka nová, totiž že z uzavřené smlouvy nesmí být proveden mimořádný výběr finančních prostředků. Za nutností této změny stojí fakt, že v současné době dochází vlivem kombinace daňového zvýhodnění zaplaceného pojistného a možností mimořádných výběrů pojistného k únikům jak na odvodech sociálního pojištění, tak na daních z příjmů. Znamená to, že přispíval-li zaměstnavatel zaměstnanci na toto pojištění jakoukoliv částku, jednalo se pro něj o daňově uznatelný náklad, z prvních 30 000 Kč neodvedl ani jeden z nich pojistné a zaměstnanec si částku mohl kdykoliv vybrat bez toho, aby ze sumy do uvedeného limitu odvedl taktéž daň z příjmů.

Klient si tak nyní musí vybrat. Buď mu bude nadále umožněno provádět mimořádné výběry pojistného, nebo bude moci uplatňovat daňově zvýhodnění, tj. ročně odečíst od základu daně až 12 000 Kč zaplaceného pojistného a přijímat daňově zvýhodněné příspěvky od zaměstnavatele. Využívání obou těchto možností již nebude v souladu se zákonem. Rozhodne-li se klient nezahrnout novou podmínku do smlouvy, tak mu na životní pojištění může být nadále ze strany zaměstnavatele přispíváno, avšak tato částka se bude chovat jako mzda se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Dojde-li k porušení podmínky a klient provede po 1. lednu 2015 mimořádný výběr, vznikne mu povinnost dodanit zpětně uplatněný daňový odpočet a to až za 10 let (uskuteční-li se například tento výběr v červenci 2016, povinnost dodanění bude za předchozích 19 měsíců). Další z možností je ponechání stávající smlouvy s variantou mimořádných výběrů a uzavření nové smlouvy splňující novou podmínku, na kterou bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci příspěvek. S tím souvisí povinnost zaměstnance do 31. března 2015 doložit zaměstnavateli, který na pojištění přispívá, že jeho smlouva od 1. ledna 2015 novým pojistným podmínkám vyhovuje.

Česká asociace pojišťoven ve své tiskové zprávě upozorňuje, že zavedení nového režimu v žádném případě nezakládá nutnost ukončit stávající a uzavřít novou pojistnou smlouvu. Většina českých pojišťoven v těchto měsících zasílá svým klientům pokyny, jak při implementaci nové podmínky postupovat, přičemž některé toto provedou automaticky a pouze aktivní nesouhlas klienta může implementaci zabránit. Závěrem ještě upřesněme, že změna se netýká jen těch klientů, kterým na pojištění přispívá zaměstnavatel, ale všech, kteří mají uzavřenou smlouvu splňující podmínky pro uplatňování daňového odpočtu.

NOVÉ TISKOPISY

Další oblastí, které se dotknou schválené novely zákona o daních z příjmů fyzických osob a zákona o DPH, jsou tiskopisy pro přiznání k těmto daním. Ve formuláři „přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ se v souvislosti s novelou objeví ve 3. oddílu řádek č.52a, který se bude týkat odpočtu na podporu odborného vzdělávání, v 5. oddílu řádek č. 69a, kde se uplatní zmiňovaná sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení a v 7. oddílu přibyde řádek č. 87b pro úpravu sražené daně podle § 36 odst. 8. Tomu odpovídají také úpravy řádků u příloh k daňovému přiznání. Tento tiskopis se použije pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2014.

Tiskopis pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty se dočká úprav, které se provádějí v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby a budou mít dopad jen na formální stránku formuláře. Vykazování bude probíhat tak, že veškerá plnění se sníženou sazbou, tj. první ve výši 15 % i druhou ve výši 10 %, budou uváděna na jednom řádku. Postup bude uveden v obecné části formuláře pokynů k vyplnění přiznání. Tiskopis bude jako vzor č. 19 v nejbližší době k dispozici na webových stránkách Finanční správy a poprvé se použije pro přiznání za zdaňovací období leden, resp. 1. čtvrtletí 2015.

katerina.navratilova@lerika.eu