Tax NEWS únor 2016

V únorovém čísle Tax News se budeme věnovat hned několika zajímavým tématům. Nejprve si představíme vybrané novinky v souvislosti s kontrolním hlášením, následovat bude současná podoba zákona o evidenci tržeb, jež v polovině února schválila Poslanecká sněmovna, a posledním tématem, které si zde představíme, bude aktuální situace ohledně zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti.

Tax NEWS únor 2016

Kontrolní hlášení – aktuální novinky

V aktuálním čísle Tax News se seznámíme s několika novinkami týkajícími se kontrolního hlášení DPH. Vláda dne 13.1.2016 schválila návrh novely zákona o DPH, která zmírňuje některé poněkud přísně vymezené pasáže dosud platné právní úpravy. Nabytí účinnosti této novely je plánováno na červen roku 2016. Které konkrétní novinky na plátce podávající kontrolní hlášení DPH tedy čekají? Na následujících řádcích si v krátkosti představíme ty nejzásadnější z nich.

  • V minulosti byl značně kritizován mechanismus udělování pokut při nesplnění povinností v souvislosti s podáváním kontrolního hlášení DPH. Kritizována je především jejich poměrně značná výše, stejně tak jako fakt, že jsou pokuty stanoveny pevnou částkou. Tato novela zavádí u pokut za nepodání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně ve výších 10.000,- Kč, 30.000,- Kč a 50.000,- Kč možnost jejich prominutí ze strany finančního úřadu, v případě, že k tomu existuje nějaký ospravedlnitelný důvod. K prominutí pokuty bude potřeba podat žádost a zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Žádosti bude možné podávat na finanční úřady až po schválení tohoto zákona, nicméně samotná žádost o prominutí pokuty se může týkat i zdaňovacího období před nabytím účinnosti této novely (tedy za období od 1.1.2016 do 31.5.2016). Úleva v podobě možného prominutí pokuty by se do budoucna ovšem neměla vztahovat na plátce, kteří v posledních třech letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy.
  • Hodně diskutovaná byla taktéž pokuta ve výši 1.000,- Kč, která je udělována automaticky poté, co se plátce daně opozdí s odesláním kontrolního hlášení na finanční úřad. Odborná veřejnost kritizovala přílišnou tvrdost této právní úpravy. Novela proto zavádí pro plátce daně určité úlevy týkající se této nejnižší sankce. Pokuta ve výši 1.000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení za období před nabytím účinnosti tohoto doprovodného zákona bude automaticky prominuta. Jinými slovy ke všem tisícikorunovým pokutám vzniklým v tomto období se nebude přihlížet a ze zákona zaniknou. Vláda tuto novelu již schválila, nicméně ta ještě musí zdárně projít Poslaneckou sněmovnou, Senátem a rukama prezidenta republiky Miloše Zemana a proto by poplatníci prozatím neměli na tuto úlevu příliš spoléhat. Je proto namístě doporučit plátcům, ať raději pokud možno podávají kontrolní hlášení ve stanoveném termínu, tedy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce u právnických osob, respektive ve lhůtě pro podání přiznání k DPH u fyzických osob. Co se týče tisícikorunové pokuty, tak novela obsahuje pro plátce ještě jednu pozitivní zprávu. Od doby nabytí účinnosti této novely (1.6.2016) bude tato pokuta navíc jedenkrát ročně automaticky promíjena a to v případech, kdy bude splněna podmínka, že plátce svoji chybu napraví, aniž by byl ze strany správce daně k nápravě vyzván.
  • Novela se v neposlední řadě věnuje také úpravě lhůt. Konkrétně dochází k prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně dle § 101g odst. 3. Původně uvedená lhůta v délce 5 dnů (kalendářních) se prodlužuje na lhůtu pěti pracovních dnů. Pro plátce je toto jistě potěšující zpráva. Ten, komu nebude doručováno prostřednictvím datové schránky, bude mít na reakci 7 dnů, nicméně i tak je dle mého názoru tato lhůta na včasnou a pro finanční úřad dostačující reakci poměrně krátká.

Jak vidíme, novela zavádí pro rok 2016 v této oblasti hned několik pro plátce pozitivních změn. Tato nová úprava mimo jiné částečně reflektuje připomínky Komory daňových poradců, která kupříkladu navrhovala zavedení testovacího období pro podávání kontrolních hlášení, které by umožňovalo použití institutu prominutí daně nebo příslušenství daně. Promíjení tisícikorunových pokut a prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně plátci jistě ocení, nicméně hlavní objekt kritiky v podobě celkově příliš přísně nastavených sankčních opatření zůstává prozatím beze změny. O případných dalších novinkách v této oblasti Vás budeme i nadále informovat.

petr.hajek@lerika.eu

 

E-tržby schváleny Poslaneckou sněmovnou

Po několika měsících bouřlivých diskuzí v Poslanecké sněmovně byl dne 10. února 2016 ve 3. čtení schválen zákon o elektronické evidenci tržeb. Pojďme se podívat, v jaké podobě bude zákon schvalovat Senát a případně podepisovat prezident.

Nejpodstatnější je odpověď na otázky ČEHO, KOHO a OD KDY se elektronická evidence bude týkat a spolu s tím také na otázku, CO je k ní zapotřebí.

Předmět evidence – evidovaná tržba

Evidovanou tržbou bude každá tržba, která je zároveň předmětem daně z příjmů, ať je přijímána v hotovosti, bezhotovostním převodem nahrazujícím hotovostní transakci (např. platba kreditní kartou), šekem, směnkou či jiným peněžním ekvivalentem (stravenky, dárkové poukazy, bitcoiny). Pro fyzické osoby to tedy znamená povinnost evidovat každou platbu, která je zároveň příjmem ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Obdobně u právnických osob podléhají evidenci příjmy z činnosti, která je podle zákona o daních z příjmů podnikáním (komentář k části o evidované tržbě pamatuje například také na spropitné a dívá se na něj dvojím pohledem – buď se jedná o příjem zaměstnance zdaňovaným v rámci závislé činnosti, nebo o příjem provozovatele zařízení a „jako takový by se měl řádně evidovat a danit“).

Z evidence jsou vyloučeny příjmy ojedinělé, tržby vybraných institucí (státu, bank, pojišťoven, penzijních pojišťoven apod.) a dále tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, ze školního ubytování a stravování, z jízdného či například z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu.

Subjekt a účinnost

Předmět podnikání daňového poplatníka velmi úzce souvisí s tím, od kdy pro něj zákon o evidenci tržeb nabyde účinnosti. Všeobecná legisvakanční lhůta, tedy doba mezi vyhlášením ve Sbírce zákonů a účinností zákona, byla posunuta z původních tří na sedm měsíců. Stihne-li se tedy vyhlášení ve Sbírce zákonů do konce března, budou stravovací a ubytovací zařízení evidovat své tržby od 1. listopadu 2016. Další průběh by měl být následující:

1. listopadu 2016: stravovací a ubytovací zařízení

1. února 2017: maloobchod a velkoobchod

1. února 2018: ostatní kromě výjimek ve 4. etapě

1. května 2018: výroba: textilií, oděvů, mýdel, parfémů, pryžových a plastových výrobků, nábytku, kovových konstrukcí; oprava a instalace: strojů a zařízení, počítačů a výrobků pro domácnost apod.

Pokladna a autentizace

K úspěšnému zaregistrování přijaté tržby bude poplatník potřebovat datové připojení a zařízení, které mu umožní prostřednictvím nainstalovaného software nebo aplikace zaevidovat tržbu a spojit se s Finanční správou. Na základě zaevidování se poté vygeneruje unikátní kód a zařízení by mělo být schopno vytisknout účtenku s tímto kódem a odeslat zaevidované údaje na Finanční správu.

Mezi další povinnosti bude patřit autentizace, po které poplatník získá údaje sloužící k budoucímu propojení konkrétního poplatníka a evidovaných tržeb. Žádost o autentizační údaje bude moci poplatník podat prostřednictvím datové schránky, nebo osobně na pracovišti finančního úřadu a to již počátkem 15. dne od vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

Zjednodušený režim

Pokud se daňový subjekt domnívá, že by evidování tržeb způsobem uvedeným výše znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon jeho činnosti, může podat žádost o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. V této žádosti uvede důvody pro tento režim a tržby, na které by se měl vztahovat. Správce daně rozhodne do 15 dnů od podání žádosti. Výhody zjednodušeného režimu spočívají v možnosti odeslat údaje o evidovaných tržbách do 5 dnů od uskutečnění tržby (namísto okamžitého online zaevidování), čímž je také upuštěno od povinnosti uvádět na účtence fiskální identifikační kód. Zjednodušený režim tak budou pravděpodobně nejčastěji používat poplatníci s místem podnikání v oblasti s žádným či velmi slabým datovým pokrytím.

Doprovodný zákon

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byl Poslaneckou sněmovnou schválen také doprovodný zákon, který mění výši sazeb daně z přidané hodnoty a slevu na dani z příjmů fyzických osob. Změna výše sazeb DPH z původních 21 % na 15 % by se týkala stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických, a to od počátku účinnosti zákona o evidenci tržeb pro stravovací zařízení. Ve vztahu ke slevě na dani z příjmů fyzických osob je součástí doprovodného zákona zavedení jednorázové slevy ve výši 5.000 Kč pro poplatníka, který v daném roce zaeviduje tržbu poprvé.

katerina.navratilova@lerika.eu

 

Novela ZDP – daňové zvýhodnění pro druhé a další děti

Pro rok 2016 bylo plánováno navýšení daňových zvýhodnění pro druhé a další děti. Účinnost novely byla původně plánována na začátek roku 2016, nicméně zákonodárci prozatím tuto novelu zákona neschválili. Přepokládá se, že bude schválena nejspíše na přelomu února a března roku 2016. Pokud zůstane v platnosti aktuální verze návrhu, tak dojde k navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 100 Kč a na každé další dítě o 300 Kč. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. K porovnání roku 2016 s minulým rokem nám poslouží následující tabulka.

  2015    2016   
 Celkem měsíc  Celkem rok  Měsíční přírůstek  Roční přírůstek Celkem měsíc  Celkem rok 
 1. dítě  1 117  13 404  0  0  1 117  13 404
 2. dítě  1 317  15 804  100  1 200  1 417  17 004
 3. a další dítě  1 417  17 004  300  3 600  1 717  20 604

 

Již nyní je jasné, že novela bude schválena až v průběhu roku 2016. Zvýšené daňové zvýhodnění na děti bude možné aplikovat na zúčtování mezd až od měsíce, kdy tato novela nabyde účinnosti. V této situaci bude pravděpodobně použito přechodných ustanovení, na základě kterých bude možno toto daňové zvýhodnění použít při ročním zúčtování nebo při podání vlastního daňového přiznání zpětně za celý rok 2016.

petr.hajek@lerika.eu