Tax NEWS květen 2016

V květnovém čísle Tax News si představíme první kroky, které budou muset podniknout poplatníci podléhající schválené elektronické evidenci tržeb. Informujeme vás také o zvýšení daňového zvýhodnění na děti, připravované novele zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a novince v podobě celorepublikové příslušnosti finančních úřadů.

Tax NEWS květen 2016

Elektronická evidence tržeb v platnosti

Dne 13. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 Sb. vyhlášen zákon o evidenci tržeb. Z názvu zákona vypadlo tedy slovíčko „elektronická“, nicméně na jeho podstatě se nic nezměnilo. Vyhlášení zákona v dubnu a sedmiměsíční legisvakanční lhůta znamená, že první skupina podnikatelů bude své tržby evidovat od 1. prosince letošního roku.

O základních parametrech zákona jsme vás již informovali v únorovém vydání našich Tax News, nyní se pojďme podívat, jaké kroky poplatníky daně z příjmů spadající do první skupiny v nejbližších měsících čekají.

Své premiérové zaevidování v prosinci zaznamenají tržby z ubytovacích a stravovacích služeb. To se týká zejména provozovatelů restaurací, stánků, hotelů, kempů, penzionů a také podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají nápoje a potraviny k okamžité spotřebě. Tento výčet samozřejmě není konečný. Elektronická evidence se nebude týkat drobných živnostníků, kteří přijímají pouze přímé platby z účtu na účet, a nepřijímají tedy žádné platby v hotovosti, platební kartou či poukázkami. Má-li poplatník pochybnost, zda jeho tržby elektronické evidenci podléhají či nikoliv, má od 1. září 2016 možnost podat žádost o závazné posouzení. V žádosti uvede své identifikační údaje, dále platby, kterých se závazné posouzení týká a jejich popis a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (tj. zda se dle jeho názoru jedná o evidovanou tržbu či nikoliv). Správní poplatek za žádost je stanoven na 1.000,- Kč. Očekává se, že nejčastěji budou žádat o závazné posouzení veřejně prospěšné nebo zájmové spolky pořádající akce, u nichž není zřejmé, zda mají či nemají charakter občasných přivýdělků, jež evidenci nepodléhají (např. hasiči pořádající hasičský ples).

Prvního září 2016 počíná taktéž běžet zákonná lhůta pro autentizaci poplatníků. Autentizace spočívá v přidělení přihlašovací jména a hesla, pomocí kterého se poplatník přihlásí na portál správce daně, aby mohl spravovat údaje o svých provozovnách a certifikáty. Zatímco každé provozovně (ať již kamenné, mobilní, nebo třeba i internetovým stránkám, prostřednictvím kterých je nabízeno zboží nebo služby) bude přiděleno jedinečné identifikační číslo, certifikát pro zasílání datových údajů datovými zprávami může mít poplatník buď jeden společný pro všechny své provozovny a pokladní systémy, nebo taktéž více certifikátů pro každou svou provozovnu / pokladní zařízení. Žádost o autentizační údaje může poplatník podat elektronicky prostřednictvím daňového portálu, přičemž údaje poté obdrží do své datové schránky. Druhou možností je osobní žádost na libovolném finančním úřadu, kde mu autentizační údaje budou vydány okamžitě

Připomeňme také, že spolu s elektronickou evidencí byl Senátem schválen a prezidentem podepsán doprovodný zákon zařazující stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů do druhé snížené sazby DPH a zavádějící jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5.000,- Kč v roce, kdy poplatník zaeviduje tržbu poprvé. Sazba DPH se na 15 % snižuje k 1.12.2016.

Závěrem se ještě podívejme na to, v jakém sledu bude elektronická evidence tržeb postupně zaváděna v ostatních odvětvích:

  • 1. března 2017: velkoobchod a maloobchod včetně stánkového prodeje a prodeje na tržištích
  • 1. března 2018: ostatní kromě výjimek ve 4. etapě, například taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, podnikatelé ve výrobě (cukráři, pekaři, kořenáři…), svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní, auditoři, daňoví poradci…)
  • 1. června 2018: výroba: textilií, oděvů, mýdel, parfémů, pryžových a plastových výrobků, nábytku, kovových konstrukcí; oprava a instalace: strojů a zařízení, počítačů a výrobků pro domácnost. Taktéž výrobci her a hraček, sportovních potřeb, dále specializované stavební činnosti jako elektrikáři, malíři, pokrývači a poskytovatelé ostatních osobních služeb jako kadeřnice, maséři a jiní.

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Novela zákona o daních z příjmů zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované děti, o níž jsme vás informovali v našich minulých Tax News, nabyla účinnosti dne 1. května 2016. Květen bude tedy zároveň prvním měsícem, za který se zvýšení daňového zvýhodnění promítne při zúčtování mzdy zaměstnance.

Porovnání roku 2015 s rokem 2016 nabízí následující tabulka:

  2015    2016   
 Celkem měsíc  Celkem rok  Měsíční přírůstek  Roční přírůstek Celkem měsíc  Celkem rok 
 1. dítě  1 117  13 404  0  0  1 117  13 404
 2. dítě  1 317  15 804  100  1 200  1 417  17 004
 3. a další dítě  1 417  17 004  300  3 600  1 717  20 604

 

Při ročním zúčtování či podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2016 bude daňové zvýhodnění navýšeno zpětně také za měsíce leden až duben 2016.

 

Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

V minulém roce jsme vás v našich listopadových daňových novinkách informovali o návrhu novely zákona, který by měl modifikovat zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dne 19. dubna 2016 proběhlo 2. čtení tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně, přičemž byl podán pozměňovací návrh na snížení sazby daně z nabytí nemovitých věcí ze současných 4 % až na 1 %. Návrh vyšel z dílny poslanců ODS a rozpočtový výbor ho svým usnesením z 27. dubna 2016 k projednání ve 3. čtení nedoporučil.

Nejzásadnější novinkou, kterou by novela zákona měla přinést, je změna osoby poplatníka daně, přičemž nově by jím měl být kupující. Tento návrh zůstává prozatím beze změny. Plánovaná účinnost zákona je 3 měsíce od jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. O dalším průběhu vás budeme informovat.

 

Celorepubliková příslušnost finančních úřadů

Ve třetím čtení je nyní v Poslanecké sněmovně projednávána změna zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě. Původně navrhovaná účinností  1. května 2016 bude s jistotou odložena, nový termín zatím není znám. Změna spočívá v rozšíření místní příslušnosti finančních úřadů na celorepublikovou v případě vyhledávací činnosti, postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní. Cílem této úpravy je odstranění limitů místní příslušnosti, jež omezovala finanční úřady zejména během daňových kontrol.

V praxi to bude znamenat, že bude-li mít například Finanční úřad v Brně podezření na daňovou trestnou činnost u subjektu místně příslušného pod FÚ Brno (subjekt B), který je zapojený do řetězových obchodů společně s jiným subjektem, jehož místní příslušnost spadá pod Prahu (subjekt P), bude mít FÚ v Brně v rámci zahájeného řízení možnost provádět vyhledávací činnost také u subjektu P spadajícího pod Prahu bez toho, aby podával do Prahy žádost o provedení tohoto úkonu ze strany FÚ v Praze (dožádání). Obdobně bude mít subjekt P možnost nahlížet do spisu vedeného v Brně v rámci celorepublikové působnosti rovněž na svém FÚ v Praze, ovšem pouze tehdy, pokud tyto písemnosti byly finančním úřadem doručeny elektronicky (úřední záznamy, protokoly, zprávy o daňové kontrole, rozhodnutí, a jiné). Udělil-li subjekt P plnou moc uplatněnou u Finančního úřadu v Praze, bude tato plná moc účinná také vůči finančnímu úřadu, který vykonává vybranou působnost, v našem případě vůči Brnu.

katerina.navratilova@lerika.eu