Tax NEWS květen 2017

V posledních dnech jsme byli svědky nemalých zvratů na scéně politické. Plánované změny a novinky v oblasti daňové nejsou tak razantního charakteru, nejsou však ani zanedbatelné. Dovolte nám proto vás informovat nejen o obsahu a současném stavu daňového balíčku pro rok 2017, respektive pro rok 2018, ale také o možném osudu kontrolního hlášení od 1. ledna 2018, novém přístupu finančních úřadů k osvobození bytových jednotek v rodinných domech a nové dávce v systému nemocenského pojištění.

Tax NEWS květen 2017

Daňový balíček 2017

Daňový balíček, o němž jsme vás informovali v lednovém vydání našich daňových novinek, má za sebou nelehkou cestu schvalovacím procesem, a stále ještě nedošel k cíli. Ačkoliv jej prezident republiky podepsal již 28. dubna 2017, tak stále nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonů a nenabyl účinnosti. Plánovaná účinnost daňového balíčku byla plánována na 1. dubna 2017, přičemž toto datum zůstalo také v návrhu zákona. Dle platné legislativy se tak daňový balíček stane účinným patnáctým dnem od vyhlášení ve Sbírce zákonů a vzhledem ke čtvrtletním plátcům DPH je žádoucí, aby se tak stalo k 16. červnu 2017, a změny tak byly účinné od 1. července 2017.

V průběhu schvalování daňového balíčku Poslanecká sněmovna odmítla pozměňovací návrhy ze strany Senátu, jež se týkaly zúžení vymezení stavebního pozemku a tedy rozšíření osvobození od DPH u pozemků, na kterých (nebo v jejichž okolí) jsou prováděny stavební práce a odmítla také rozšíření osvobození od DPH u pozemků tvořících funkční celek se stavbou, na nichž není zřízena stavba.

Daňový balíček byl tedy schválen ve znění navrženém Poslaneckou sněmovnou a zavádí některé změny již pro zdaňovací období 2017, jiné až pro zdaňovací období 2018. Níže uvádíme výčet nejzásadnějších z nich.

Zdaňovací období 2017

Se zpětnou účinností pro celé zdaňovací období roku 2017 přinese novela zákona o daních z příjmů zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě. Toto zvýšení se projeví při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti od počátku účinnosti zákona a zpětně za celý rok 2017 při ročním zúčtování daně či v daňovém přiznání.

Meziroční porovnání výše daňového zvýhodnění na dítě nabízí následující tabulka (v Kč):

                  2016                  2017                                 2016 / 2017

Celkem měsíc

Celkem rok

Celkem  měsíc

Celkem  rok

Měsíční přírůstek

Roční přírůstek

1. dítě

1 117

13 404

1 117

13 404

0

0

2. dítě

1 417

17 004

1 617

19 404

200

2 400

3. a další dítě

1 717

20 604

2 017

24 204

300

3 600

Další výraznou změnou již pro zdaňovací období 2017 je zrušení zákazu uplatnění slevy na dani na vyživovaného druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti pro osoby samostatně výdělečně činné uplatňující výdaje paušálem, jejichž dílčí základy daně z podnikání a nájmu převyšují 50 % celkového základu daně (současná úprava § 35ca ZDP). Podmínkou ale je, že poplatník využije již pro rok 2017 omezení výdajových paušálů, o kterém informujeme níže.

Zdaňovací období 2018

Nejvýraznější a nejdiskutovanější změnou pro rok 2018 je omezení maximální hranice pro uplatnění paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob. Zatímco procentní výše uplatnitelných příjmů zůstává stejná, mění se absolutní hranice, do níž lze výdaje uplatnit.

Paušální výdaje tak budou moci být uplatňovány za zdaňovací období roku 2018 v těchto výších:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, nejvýše však do částky 800.000,- Kč;
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však do částky 600.000,- Kč;
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však do částky 300.000,- Kč;
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše však do částky 400.000,- Kč.

O případných dalších změnách v osudu daňového balíčku vás budeme informovat.

 

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2018

Kontrolní hlášení, s nímž se v praxi potýkáme od 1. ledna 2016, doznalo od počátku své účinnosti jen málo změn. Podstatná změna by ho však mohla postihnout, pokud by vláda nestihla zareagovat na nález Ústavního soudu z prosince roku 2016. Vzhledem k proběhnuté vládní krizi a změně na postu Ministra financí, bychom vás rádi seznámili se současnou situací.

Nález Ústavního soudu, jež spatřil světlo světa 6. prosince 2016, byl reakcí na návrh skupiny 21 senátorů (dále Navrhovatelé) na zrušení konkrétních ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty týkajících se kontrolního hlášení. Některým návrhům vláda vyhověla ještě před vydáním nálezu Ústavního soudu, jiné nabyly účinnosti dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů a v jednom bodě byla stanovena reakční doba končící 31. prosince 2017.

Tímto bodem je sporné ustanovení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, jež stanovuje, že „v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Navrhovatelé toto ustanovení napadli v tom smyslu, že rozsah povinných sdělovaných údajů musí být přímo upraven v zákoně, přičemž je v rozporu s právem na soukromí, aby předepsané údaje byly stanoveny jen formulářem finanční správy, jež lze upravovat dle momentální situace ve vládě. Dalším argumentem byla skutečnost, že v souladu s Listinou základních práv a svobod je možno daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. Zákonodárce má tedy povinnost v zákoně přímo upravit všechny základní a podstatné daňové povinnosti, včetně povinností spojené se správnou daně a kontrolou daní.

Ústavní soud dal navrhovatelům za pravdu a rozhodl, že „zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat“. Oprávněnost Ministerstva financí ke stanovení konkrétních jednotlivých údajů tím není vyloučena, avšak muselo by být provedeno formou právního předpisu, jímž formulář sám o sobě není.

Na tento nález Ústavního soudu reagoval rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny až dne 17. května 2017 začleněním příslušné legislativní změny do sněmovního tisku č. 1060/1 jakožto tzv. „přílepku“ k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. V novém znění by tak § 101d odst. 1 ZDP měl taxativně vymezit povinnými údaji identifikační a kontaktní údaje plátce, údaje týkající se plnění, úplat a uplatnění nároku na odpočet a identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Ačkoli je v současnosti dle všeho hrozící vládní krize zažehnána, pokud by z jakéhokoli jiného důvodu nedošlo ke schválení uvedeného znění legislativní změny, můžeme se od 1. ledna 2018 potýkat se situací, že kontrolní hlášení se jako takové ocitne mimo ústavněprávní rámec.

Otázkou zůstává, jak by se k této situaci postavila finanční správa a jaký důsledek by to mohlo mít pro správu daní, respektive samotné kontrolní hlášení.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v rodinných domech

Daňová praxe přinesla v posledních dnech nový pohled na osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě bytových jednotek v rodinných domech.

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí osvobozuje od daně z nabytí nové stavby do 5 let od kolaudace v případech, kdy se jedná jednotku v bytovém domě či stavbu rodinného domu. Zákonodárce však nemyslel na případy, kdy poplatník nabývá jednotku v rodinném domě a explicitně tyto případy v § 7 zákonného opatření neosvobodil. Následně však docházelo k chybné informovanosti ze strany některých správců daně, kteří nejen, že osvobození jednotek v rodinných domech na dotaz daňových poplatníků potvrdili, ale taktéž akceptovali podaná daňová přiznání obsahující nárok na osvobození.

Nyní se tak daňoví poplatníci mohou dostat do situace, že dostanou opožděně nejen platební výměr na daň (což může být vzhledem ke čtyřprocentní sazbě daně nemalá částka), ale také jim hrozí úrok z prodlení. Nutno poznamenat, že až do 31. října 2016, tj. před účinností novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, byl ze zákona poplatníkem daně převodce vlastnického práva k nemovité věcí, s výjimkou případů, kdy se převodce a nabyvatel dohodli ve smlouvě na opaku. Znamená to tedy, že pokud jste nabyli jednotku v rodinném domě s datem nabytí právní moci vkladu do katastru nemovitostí před 1. listopadem 2016 a ve smlouvě jste nebyli uvedeni jako poplatník daně z nabytí, nebude se vás výše uvedené dodatečné vyměření daně týkat a příslušná daň jde na vrub prodávajícímu. Od 1. listopadu 2016 je ze zákona výlučným poplatníkem daně již pouze kupující.

Na konci dubna vydala finanční správa informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí, ze které vyplývá, že poplatník daně má nárok na prominutí úroku z prodlení ve výši 100 %, pokud správce daně dříve akceptoval nesprávně uplatněné osvobození poplatníkem v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Prominut bude poplatníkovi pouze úrok z prodlení, který vznikl ode dne 1. ledna 2015 a za předpokladu, že splní obecné podmínky pro prominutí příslušenství daně (závazné neporušení daňových a účetních předpisů dle definice finanční správy). O prominutí lze požádat prostřednictvím žádosti, jež je zpoplatněna poplatkem ve výši 1.000,- Kč.

Finanční správa přiznává, že takto nesprávně vyměřených daňových přiznání je více než 25 % a ve většině případů existuje dlouhá doba mezi nesprávně uplatněným osvobozením a vyměřením daně, což uvádí jako důvod pro prominutí příslušenství daně.

 

Otcovské dávky poporodní péče

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o nemocenském pojištění, jež zavádí pro novopečené otce novinku v podobě nároku na týdenní volno v práci bezprostředně po narození dítěte. Účinnosti zákona je stanovena na 1. února 2018, přičemž benefity, které z něj plynou, mohou čerpat i otcové, jejichž dítě se narodilo 6 týdnů před začátkem účinnosti, tedy po 21. prosinci 2017. Výše příspěvku státu bude stejná jako výše mateřské, čili 70 % denního vyměřovacího základu a nárok na něj bude mít otec zapsaný na matrice příslušného města či obce, který je zaměstnancem, nebo podnikatelem přispívajícím do systému nemocenského pojištění.

 

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice se na nás neváhejte obrátit.

katerina.navratilova@lerika.eu