Tax News – březen 2023

Paušální-daň-2

DAŇOVÉ NOVINKY 28. 3. 2023

Holding a zneužití práva – soudní rozsudek

Jedná se o další soudní rozsudek z oblasti zneužití daňového práva, který tentokrát dopadl v neprospěch daňového poplatníka. Jednalo se o případ prodeje obchodních podílů ze strany společníků – fyzických osob do nově vzniklé holdingové společnosti, kdy tyto fyzické osoby inkasovaly příjem osvobozený od daně. Finanční úřad napadl transakci jako uměle vytvořenou a doměřil společnosti srážkovou daň, jako kdyby se jednalo o výplatu podílů na zisku. Soud se přiklonil na stranu správce daně a holdingovou strukturu označil za ekonomicky iracionální, jejíž převažujícím smyslem bylo vytvoření podmínek pro získání daňové výhody bývalých společníků.

Dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

Ani druhý ze soudních rozsudků nedopadl ve prospěch daňového poplatníka. Správce daně v tomto případě dodanil daň z příjmů ze závislé činnosti společnosti, která motivovala speciálním bonusovým programem zaměstnance třetích stran – pracovníky na prodejnách, které nabízely výrobky společnosti. Společnost nebyla formálně právním zaměstnavatelem těchto prodavačů, těmi byli jednotliví provozovatelé prodejen. Nejvyšší správní soud potvrdil postup správce daně a uzavřel, že společnost měla povinnost nahlížet na přiznané finanční bonusy jako na příjem ze závislé činnosti se všemi daňovými důsledky.

Rusko na sankčním seznamu

Zejména nadnárodním korporacím ale i ostatním společnostem podnikajícím na ruském trhu prostřednictvím svých „dceřinek“ by neměla uniknout informace, že bylo Rusko zapsáno na seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí. Přináší to jednak povinnosti aplikace tzv. CFC pravidel, kdy česká mateřská společnost, která drží více než 50% podíl v ruské dceřiné společnosti, musí zahrnout do svého základu daně vykazovaného v ČR rovněž příjmy této dceřiné společnosti a zdanit je v ČR, jako by šlo přímo o její vlastní zisk. Pokud dále česká společnost realizuje daňově uznatelné výdaje z fakturace od ruské přidružené společnosti, má povinnost ve smyslu DAC 6 toto uspořádání oznámit správci daně.

Slovensko – novinky v DPH od 1.1.2023

Od ledna letošního roku mají plátci DPH na Slovensku novou povinnost. V případě, že dlužník neuhradí dodavatelskou fakturu, u které si odpočítal DPH, a s její úhradou je v prodlení více než 100 dní, má povinnost vynárokovanou DPH uhradit zpět daňovému úřadu.  Recipročně to platí i pro dodavatele, kterému odběratel nezaplatil. Pokud je jeho pohledávka více než 150 po splatnosti, může při splnění předepsaných podmínek zažádat daňový úřad o vrácení odvedené DPH.

Lex Ukrajina – nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele

Od 1.4.2023 přibude zaměstnavatelům, kteří zaměstnávací cizince požívající dočasné ochrany, povinnost oznámit nástup takového zaměstnance do zaměstnání. A to i v případě, že se jedná o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce do 10 tis. Kč nebo dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu. Lhůta činí 8 pracovních dní od nástupu zaměstnance do zaměstnání, stejně jako v případě pracovního poměru.

Přiznání k dani z příjmů a paušální daň

Pokud jste vstoupili do režimu paušální daně a platili v průběhu roku 2022 měsíčně paušální daň, neznamená to automaticky, že Vám zcela odpadá povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů. V článku shrnujeme případy, kdy tak musíte učinit a o své daňové přiznání se postarat.

Termíny pro podávání daňových přiznání

V souvislosti se zřízenými datovými schránkami pro všechny OSVČ od 1.1.2023 dostáváme občas dotazy týkající termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v případě jeho podání datovou schránkou a povinnosti dodržet jeho elektronickou formu. V našem článku jsme shrnuli vše důležité, co jako OSVČ k tomu potřebujete vědět.