Tax NEWS listopad 2013

Od 1.1.2014 nás čeká řada významných změn v oblasti daní a účetnictví spojená s rekodifikací soukromého práva. Do našich Tax News pro vás budeme proto pravidelně vybírat informace, které považujeme v této souvislosti za významné a které se mohou blíže dotýkat vašich podnikatelských aktivit. Do listopadového čísla daňových novinek jsme vybrali čtyři okruhy problematiky, a sice problematiku bezúročných půjček, zvýšení DPH při prodeji pozemků a povinná elektronická podání pro zaměstnavatele. Rovněž upozorňujeme na nové povinnosti spojené se solidární daní.

Tax NEWS listopad 2013

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY  

I v oblasti bezúročných půjček (ponovu bezúročných zápůjček) dochází od 1.1.2014 k některým změnám daňových předpisů, které stojí za zmínku.

Jiný majetkový prospěch dlužníka (po novu vydlužitele) při bezúročné zápůjčce není od 1.1.2014 v obecné rovině předmětem daně. Poskytování bezúročných půjček tedy nebude mít v oblasti daně z příjmů žádné daňové konsekvence.

To však neplatí mezi spojenými osobami. Novelizované ustanovení § 23 odst. 7) zákona o daních z příjmů, které upravuje situace, kdy jsou ve vztazích mezi spojenými osobami sjednávány jiné ceny než tržní, bude od 1.1.2014 nařizovat upravit základ daně také v případě, kdy je sjednaná cena mezi poplatníky daně z příjmu rovna nule. Jinými slovy, v případě bezúročné půjčky poskytnuté mezi spojenými osobami, bude mít věřitel povinnost zvýšit svůj základ daně o úroky, které odpovídají tržní výši.

Znění tohoto paragrafu se nebude vztahovat na případy, kdy jsou sjednané úroky z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami nulové nebo nižší, než by byla cena sjednaná nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident.

Typickou situací, kdy se nebude základ daně o výše zmíněný rozdíl muset zvyšovat, je například bezúročná půjčka poskytnutá zahraniční mateřskou společností dceřiné společnosti sídlící v České republice.

V případě, že by se ovšem role obrátily a půjčku by poskytovala česká dceřiná společnost svému zahraničnímu většinovému vlastníkovi, základ daně by musel být navýšen o obvyklý úrok typický pro tento druh transakce, který je sjednáván mezi nespojenými osobami.

Pokud se vás toto téma týká, neváhejte se obrátit na naši společnost

ivana.ottova@lerika.eu

 

SOLIDÁRNÍ DAŇ

V roce 2013 jsme se poprvé setkali u daně z příjmů fyzických osob s tzv. solidárním zvýšením daně ve výši 7 %, které se uplatňuje na příjmy přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2013 je tento strop stanoven roční částkou 1 242 432 Kč, přičemž od roku 2014 se zvyšuje na 1 245 216 Kč za rok.

Solidární zvýšení daně s sebou přináší povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob po skončení kalendářního roku. Povinnost podat samostatně daňové přiznání má tak poprvé za rok 2013 každý zaměstnanec, u kterého bylo při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti aplikováno zmíněné sedmiprocentní zvýšení daně, byť by se jednalo pouze o jeden měsíc. V roce 2013 tedy postačí, když hrubý měsíční příjem zaměstnance přesáhne 1/12 z limitu pro pojistné na sociální zabezpečení, tedy částku 103 536 Kč. To platí i v případě, že se v rámci celoročních příjmů na daného zaměstnance solidární zvýšení daně nakonec aplikovat nebude.

LERIKA je připravena poskytnout vám ve věci zpracování a podání ročních daňových přiznání plnou podporu a pomoc.

petr.hajek@lerika.eu

 

PŘEVOD POZEMKŮ A DPH

Zákonné opatření přinášející rozsáhlou novelizaci zákona o DPH upravuje mimo jiné i § 56, který se týká převodu a nájmu nemovitého majetku.

Zatímco v současnosti platilo, že dodání pozemku, na kterém je umístěna stavba jako věc, je od DPH plně osvobozeno, po novu se jako osvobozené budou posuzovat pouze ty převody pozemku, na kterém:

(i) není zřízená stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a

(ii) nejedná se o pozemek, na který může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby    umístěna stavba.

Uvedená změna dopadne významně především na developerské firmy a jejich zákazníky, kdy se v naprosté většině případů převádí na konečného zákazníka bytová jednotka (případně rodinný dům) včetně souvisejícího (zastaveného) pozemku.

Zatímco v současnosti byl převod tohoto souvisejícího pozemku osvobozený od DPH, po novu se bude jednat o zdanitelné plnění podléhající DPH.

Pokud se vás uvedená problematika týká, rádi vám k ní poskytneme bližší informace.

ivana.ottova@lerika.eu

 

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA PODÁNÍ  

Od 1.1.2014 nás čekají novinky týkající se elektronické komunikace s orgány sociálního zabezpečení. Od tohoto data je totiž pro některá podání zavedena jejich povinná elektronická forma.

Zaměříme-li se na tiskopisy pro zaměstnavatele resp. účetní jednotky, od 1.1.2014 bude akceptováno pouze elektronické podání následujících tiskopisů:

  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
  • Přehled o výši pojistného
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
  • Přihláška do registru zaměstnavatelů (taktéž odhláška)
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenstvíV případě, že budete chtít tato podání činit elektronicky, musíte mít k dispozici odpovídající mzdový nebo personální software podporující službu e – Podání (eventuelně Software602 Form Filler, který je zdarma) a za druhé musíte disponovat datovou schránkou nebo kvalifikovaným certifikátem v podobě uznávaného elektronického podpisu. Samotné elektronické podání může být realizováno jedním z několika komunikačních kanálů. Každá pobočka OSSZ/PSSZ/MSSZ má zřízenu adresu e-podatelny, což je e-mailová schránka. Při komunikaci prostřednictvím tohoto kanálu je nutné využívat uznávaný elektronický podpis. Další možnou cestou je komunikace prostřednictvím datové schránky. Datová schránka nahrazuje elektronický podpis. Její výhoda spočívá v tom, že jakýkoli úkon učiněný jejím prostřednictvím má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.Posledním způsobem je komunikace prostřednictvím veřejného rozhraní pro e – Podání (VREP). Velkou výhodou tohoto řešení je jeho provázanost s firemním softwarem používaným například pro mzdovou nebo personální agendu. Takovéto programy totiž dokáží odesílat přehledy a formuláře ve formátu XML přímo na VREP.

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

petr.hajek@lerika.eu