Tax NEWS říjen 2013

Připravili jsme pro Vás naše říjnové číslo daňových novinek. Věříme, že uvedené informace pro vás budou zajímavé. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kdykoli kontaktovat.

Tax NEWS říjen 2013

 

DAŇOVÁ ZÁKONNÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ SENÁTEM 

Po zářijovém zamítavém stanovisku Senátu k doprovodné daňové legislativě související s novým občanským zákoníkem jsme sledovali, jak se celá situace dále vyvine. Senát dne 10.10.2013 schválil formou zákonného opatření změny daňových zákonů reagujících na nový občanský zákoník. Toto zákonné opatření obsahuje nejen změny oproti původnímu návrhu, který byl Poslaneckou sněmovnou předložen v září (zde došlo k zamítnutí osvobození podílů na zisku plynoucího fyzickým osobám), ale úpravou musel projít i původní současný vládní návrh zákonného opatření. U něj se přistoupilo k odstranění mimořádných odpisů pro některý hmotný majetek. O den dříve 9.10.2013 bylo Senátem schváleno rovněž zákonné opatření o dani z nemovitých věcí. Dne 17.10.2013 obě zákonná opatření svým podpisem stvrdil i prezident republiky.

Zákonná opatření vycházejí právě v těchto dnech ve Sbírce zákonů, čímž po jejich zveřejnění nabudou platnosti. Otázkou však stále zůstává, jak se k této právní úpravě postaví nově vzniklá Poslanecká sněmovna na své první schůzi, zda zákonná opatření zruší, nebo zda je potvrdí. Zrušení zákonných opatření touto cestou se ovšem v současnosti jeví jako velice málo pravděpodobné, stejně tak jako samotné odložení účinnosti nového občanského zákoníku. Existuje zde totiž předpoklad, že nová vláda nebude jmenována dříve než v polovině prosince pokud vůbec, čímž nedostane takřka žádný prostor k realizaci kroků vedoucích k odkladu účinnosti.

Nyní se zaměřme na některé konkrétní novinky, které nově schválená zákonná opatření obsahují.

V souvislosti s daní z nemovitých věcí můžeme zmínit problematiku týkající se osoby poplatníka. Poplatníkem této daně bude nadále prodávající (kupující zůstává ručitelem), strany se ovšem mohou smluvně dohodnout, aby poplatníkem daně byl kupující (prodávající zde ručitelem nebude).

Nová úprava také přináší zrušení plošného osvobození u novostaveb, které dosud nebyly používány. Toto osvobození se ale stále bude týkat například nových bytů nebo pozemků s novými rodinnými domy. Změny se také dotknou vymezení předmětu daně ze staveb ve vazbě na změny zaváděné novým Občanským zákoníkem. Od 1.1.2014 se do něj zahrnou stavby bez ohledu na to, zda budou či nebudou součástí pozemku.

Zákonné opatření také od 1.11.2013 zavádí úpravu ručení za neodvedenou DPH z důvodu úhrady na bankovní účet nezveřejněný v registru plátců DPH. Po novu bude platit, že ručení za neodvedenou DPH se bude aplikovat až od výše úhrady za zdanitelná plnění 700.000 Kč a více.

Pozitivní změnou, kterou přináší integrace daně dědické a darovací do předmětu daně z příjmů, je daňový přístup k bezúročným půjčkám. Přijetí bezúročné půjčky nebude podléhat zdanění, a to ani v případě půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci.

Dále nesmíme zapomenout ani na fakt, že nové zákonné opatření pozměňuje také účinnosti, které jsou již obsaženy v některých dalších právních předpisech. Například v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, tak již od 1.1.2014 dojde k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z dnešních 6 měsíců na 3 roky, což bylo původně plánováno až od roku 2015.

Jak vidíme, změn v daňové problematice korespondující s rekodifikací soukromého práva je celá řada. O dalších novinkách v této oblasti Vás budeme i nadále průběžně informovat.

petr.hajek@lerika.eu

 

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ

Institut ručení za nezaplacenou daň se stal opětovně předmětem informace Generálního finančního ředitelství zveřejněné na oficiálním webu finanční správy ČR. Tato informace, publikovaná dne 31.10.2013, se týká vybraných oblastí platebních transakcí, kdy je úhrada za dodávku zboží nebo služeb poukázaná odběratelem na jiný než bankovní účet zveřejněný dodavatelem v Registru plátců DPH.

Informace upravuje způsob ručení za neodvedenou DPH v následujících případech:

  • V oblasti faktoringových služeb, kdy odběratel hradí pohledávku nikoli na dodavatelem zveřejněný účet, ale na účet faktoringové společnosti, které byla pohledávka postoupená ze strany dodavatele v rámci správy a vymáhání pohledávek. Informace GFŘ shrnuje, že jako věrohodné budou správcem daně posuzovány ty případy bezhotovostních úhrad, kde bude průkazně doložena celá transakční stopa platby za dodávku zboží nebo služeb, tj. od odběratele přes faktoringovou společnost až ke zveřejněnému účtu dodavatele. V praxi může tento metodický postup správce daně způsobovat poplatníkům komplikace. Odběratel, který bude poukazovat platbu na účet faktoringové společnosti, ztrácí totiž jakoukoli kontrolu nad tím, zda faktoringová společnost skutečně jeho finanční prostředky poukáže na dodavatelem zveřejněný bankovní účet či nikoli. Pokud ne, nastupuje zde plné ručení odběratele za případnou dodavatelem neodvedenou DPH.
  • Placení nepřímo – notářská, advokátní úschova, vázaný účet. Obdobnou logikou jako v případě faktoringových služeb se bude postupovat tehdy, je-li úhrada prováděná prostřednictvím notářské nebo advokátní úschovy, případně formou vázaného účtu. Podmínky pro aplikaci ručení za neodvedenou DPH budou považovány za naplněné pouze a tehdy, pokud budou finanční prostředky složené do notářské nebo advokátní úschovy či na vázaný účet převedeny na zveřejněný bankovní účet poskytovatele zdanitelného plnění.

Plátcům DPH, využívajícím výše uvedené nepřímé placení svých závazků, lze proto doporučit vyšší bdělost při uzavírání smluv o úschově a smluvně ošetřit povinnost protistrany použít pro platební transakci pouze zveřejněný účet.

  • Exekuční a insolvenční řízení. Informace GFŘ konstatuje, že v případech, kdy odběratel provádí úhradu na účet exekutora či insolvenčního správce z důvodu, že vůči dodavateli bylo zahájeno insolvenční či exekuční řízení, nemůže se dostat do pozice ručitele z důvodu takto provedených úhrad.
  • Transakce prostřednictvím platebních karet. Z hlediska praxe je způsob hrazení prostřednictvím platebních karet obvykle používán pro úhrady v nižších částkách, které zpravidla nebudou dosahovat limit pro aplikaci předmětného typu ručení (700.000 Kč). Použije-li však plátce platební kartu pro poukázání částek nad tento limit, plně ponese riziko ručení s tím spojené.
  • Informace GFŘ se dále okrajově zmiňuje o problematice ručení za odvedenou DPH v případě skupinové registrace a v případě podnikání v rámci sdružení bez právní subjektivity.

Institut ručení za nezaplacenou DPH bude podle předcházející informace GFŘ aplikován pro platby uskutečněné od 1.1.2014. Pokud byste měli jakékoli otázky k této oblasti, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

ivana.ottova@lerika.eu