Tax NEWS září 2013

Připravili jsme pro Vás naše zářijové číslo daňových novinek. Věříme, že uvedené informace pro vás budou zajímavé. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kdykoli kontaktovat.

Tax NEWS září 2013

 

ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ – REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 

V minulém vydání Tax News jsme vás informovali o schválení rekodifikačních novel daňových zákonů a návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Poslaneckou sněmovnou a jejich postoupení do Senátu. O této doprovodné daňové legislativě související s novým občanským zákoníkem, který nabývá účinnosti k 1.1.2014, Senát rozhodoval dne 12.9.2013.

Levicový Senát dle očekávání vyjádřil nesouhlas s navrhovanou legislativní úpravou a oba vládní návrhy zákonů zamítl. Tím zřejmě definitivně padly jakékoli naděje na přijetí možných daňových úlev, které s sebou mimo jiné tyto zákony přinášely, a to zejména zavedení osvobození od daně u vyplácených podílů na zisku a dividend fyzických osobám, zvýhodněné zdanění investičních společností, či změny týkající se zdanění neziskového sektoru ve spojitosti se statusem veřejné prospěšnosti. Rovněž se jako kontroverzní a nejistá jeví změna osoby poplatníka u dnešní daně z převodu nemovitostí (kdy namísto prodávajícího ji měl podle původního návrhu od 1.1.2014 platit kupující).

Nepřijetí daňových zákonů sice nijak neohrožuje rekodifikaci jako takovou, ale pochopitelně by její spuštění bez daňových změn přineslo řadu problémů.

Pokud by doprovodná daňová legislativa  nebyla přijata, mohlo by to iniciovat odklad účinnosti nového občanského zákoníku.

Podle prohlášení současné vlády i vyjádření předsedy Senátu Štěcha je však odklad účinnosti nového občanského zákoníku velice nepravděpodobný.

Očekává se, že současná vláda ve středu 25.9.2013 schválí návrh zákonného opatření, který bude upravovat promítnutí rekodifikace soukromého práva do daňové oblasti. Lze předpokládat, že dojde k odstranění těch úprav, které v Senátu nejvíce vadily.

Zamítavé stanovisko Senátu k původnímu návrhu s sebou přináší i některé další komplikace. V blízké budoucnosti nás tak s největší pravděpodobností čeká jeden z následujících scénářů.

Do roku 2014 můžeme vstoupit bez schválení daňových změn reagujících na nový občanský zákoník. Zákonné opatření totiž musí odsouhlasit nejenom Senát a Prezident republiky, ale následně také nově složená Poslanecká sněmovna, která vzejde z připravovaných říjnových voleb. V současné době ale nemáme jistotu, že se budoucí Poslanecká sněmovna plně ztotožní s jeho zněním a podpoří ho. Tato cesta by znamenala poměrně kritickou situaci, protože by vyústila v silný nesoulad mezi aktuálně platnou daňovou úpravou a novým občanským zákoníkem.

Druhou variantou je bezproblémový průběh schvalovacího procesu výše zmíněného zákonného opatření. I zde ovšem existuje několik možných rizik. První a zcela oprávněnou hrozbou je, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, neboť její příprava probíhala ve značné časové tísni. Například zamýšlená integrace daně dědické a darovací pod daně z příjmů a zrušení konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí vyžaduje zásadní změnu zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti, což zcela nepochybně není možno kvalitně provést v řádu několika dní.

Dalším nedostatkem je velice krátká doba mezi případným schválením návrhu zákonného opatření týkajícího se daňových změn a datem nabytí jeho účinnosti. Nelze totiž předpokládat, že tato úprava bude publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Státní správa, občané ani podnikatelé se tak nebudou moci na tyto významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva připravit s dostatečným časovým předstihem.

Poslední možností je odložení účinnosti nového občanského zákoníku a pokračování s dosud platnou legislativou. Tím by ovšem veškeré úsilí ve státní i soukromé sféře související s novým občanským zákoníkem přišlo nazmar.

Na otázku jaké bude rozuzlení celé této situace, nám přinesou odpověď nejbližší měsíce. O dalším vývoji vás budeme informovat.

petr.hajek@lerika.eu

 

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých stránkách bližší informaci k aplikaci institutu ručení za nezaplacenou DPH. Tento institut, upravený v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, opravňuje správce daně vybrat dlužnou DPH od plátce, který pořídil zdanitelné plnění (byť příslušnou DPH již jednou uhradil svému dodavateli), a to za předpokladu, že platbu za zboží nebo služby tento plátce poukázal na bankovní účet dodavatele, který dodavatel nenechal zveřejnit zákonem předepsaným způsobem (v současnosti na oficiálním na webu České daňové správy).

Po té, co tento institut ručení nabyl v zákoně o DPH k 1.1.2013 účinnosti, byl započat další legislativní proces, který by měl vést ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Ručení by se podle návrhu novely uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, což je v současnosti 350.000 Kč.

Protože je v současnosti osud této legislativy upravující limit pro aplikaci ručení velmi nejistý (i s ohledem na informace uvedené v našem předchozím článku), vydalo Generální finanční ředitelství informaci, dle které nebude institut ručení správci daně využíván u ručitele, u kterého ručení vzniklo ze zákona o DPH do 31. prosince 2013.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat.

ivana.ottova@lerika.eu