Tax NEWS leden 2013

Připravili jsme pro Vás naše lednové číslo daňových novinek. Věříme, že uvedené informace pro vás budou zajímavé. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kdykoli kontaktovat.

Tax NEWS leden 2013

ZMĚNY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

V roce 2013 dochází ke změnám v cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům na služebních cestách – zvyšují se sazby stravného, snižuje se náhrada za používání vozidel a zvyšuje se průměrná cena pohonných hmot. Mění se i zahraniční stravné.

Změna sazeb pro tuzemské pracovní cesty

Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné nejméně ve výši:

  • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci v státní a příspěvkové sféře náleží za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši:

  • 66 Kč – 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 100 Kč – 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 157 Kč – 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Změna sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2013 činí 3,60 Kč za 1 km jízdy.

Změna sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2013 činí 3,60 Kč za 1 km jízdy.

Změna průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí pro zaměstnance:

  • 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 36,50 Kč u motorové nafty.

Změna sazeb pro zahraniční pracovní cesty

Nejvýznamnější změnou je změna základní sazby zahraničního stravného u Slovenska (sjednoceno pro země střední Evropy z 30 EUR na 35 EUR), snížení sazby u Estonska (ze 45 EUR na 40 EUR) a snížení sazby u zemí bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora z 45 EUR na 35 EUR).

Výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 naleznete na následujícím odkazu: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_74146.html.

 

POVINNOST OHLÁSIT ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ

Noví i stávající plátci DPH mají povinnost oznámit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti a současně oznámit bankovní účty vybrané ke zveřejnění. Noví plátci (tj. plátci registrovaní po 1.1.2013) při registraci a stávající plátci nejpozději do 28. 2. 2013.

Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 v databázi „Registr plátců DPH”, kde si příjemci plnění budou moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění ověřovat. Od 1. 4. 2013 také začne platit ručení příjemce plnění v případě, že příjemce provede úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele.

Stávající plátci DPH oznamují čísla svých bankovních účtů prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 1., který je dostupný na stránkách České daňové správy:

http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2013/5111_1.pdf.

Plátci, kteří jsou registrováni k dani z přidané hodnoty po 1. 1. 2013, sdělují správci daně čísla svých bankovních účtů při registraci, tj. prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“.

 

POKYN GFŘ-D-14 O STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2012

Dne 7. ledna 2013 vydalo Generální finanční ředitelství nový pokyn GFŘ-D-14, kterým stanovuje pro účely daně z příjmů jednotné kurzy pro přepočet cizí měny za rok 2012 pro všechny poplatníky, kteří nevedou účetnictví.

Zmíněný pokyn naleznete na následujícím odkazu:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/PokynGFR-D-14.pdf.

 

PLATBA DANĚ NA NESPRÁVNÝ ÚČET

Jak jsme již informovali, od 1. ledna 2013 se mění čísla bankovních účtů finančních úřadů, respektive jejich matriková část. Dle sdělení Generálního finančního ředitelství jsou v tuto chvíli platby zaslané na původní bankovní účty finančních úřadů automaticky přesměrovány na nově zřízené účty. Tento automatický převod by měl probíhat minimálně po celý rok 2013. Pokud by tedy omylem došlo k platbě na staré číslo účtu, nebude z toho vyplývat pro daňový subjekt žádný postih. Přesto bychom Vám doporučovali platby daní v roce 2013 směřovat prvotně na nová čísla bankovních účtů.

Veškeré informace ohledně plateb daní v roce 2013 naleznete na stránkách České daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html.

 

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

Dle ustanovení §29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí být od 1.1.2013 na daňovém dokladu uvedeno sdělení „daň odvede zákazník“, má-li povinnost přiznat daň příjemce plnění. V případě služeb přijatých od osob usazených v jiných členských státech by text „daň odvede zákazník“ měl být recipročně uveden i na přijatých daňových dokladech k těmto službám, nicméně v jazyce osoby poskytující službu. Níže uvádíme neoficiální verzi jednotlivých jazykových mutací tohoto textu. Jakmile budou oficiální verze zveřejněny Českou daňovou správou nebo Evropskou komisí, budeme Vás informovat.