Tax NEWS duben – květen 2014

V našem dubnovo – květnovém čísle Tax News si nejprve představíme několik praktických informací týkajících se daňových informačních schránek, poté se zaměříme na vybrané novinky v oblasti daní, které nás čekají od roku 2015 a na závěr v krátkosti zmíníme i současnou situaci panující ohledně chystané on-line kalkulačky směrné hodnoty potřebné pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí.

Tax NEWS duben – květen 2014

DATOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY

K 1.1.2014 nabylo účinnosti zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Jednou ze změn, které řeší tato právní úprava je i problematika daňových informačních schránek.

Daňová informační schránka je elektronická aplikace, která na rozdíl od datové schránky umožňuje nahlížení do elektronických spisů vedených daňovou správou. Touto cestou tak její uživatel dostává přehled nejen o stavu osobních daňových účtů, o veškerých podáních, které správce daně odeslal a přijal, ale i o dalších informacích týkajících se například veškerých přeplatků, nedoplatků nebo nahlášených bankovních účtů a adres. Poplatník, který si chce založit daňovou informační schránku, musí disponovat uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Daňovou informační schránku zřídí správce daně na základě elektronické žádosti poplatníka ve lhůtě do 15 dnů od odeslání žádosti.

Podle přechodných ustanovení zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb. měla být daňová informační schránka zřizována automaticky nejpozději k 1. dubnu 2014 všem subjektům, kteří mají k uvedenému datu zřízenou datovou schránku. Podle posledních zpráv z oddělení technické podpory Generálního finančního ředitelství se tak však doposud nestalo. Pokud chtějí poplatníci, kteří vlastní datovou schránku, využívat služeb daňové informační schránky, musí o její zřízení a zajištění přístupu žádat i nadále stejným postupem, jako každý jiný daňový subjekt.

Samotný přístup do daňové informační schránky je tedy aktuálně pro všechny poplatníky podmíněn vlastnictvím ověřeného elektronického podpisu. V brzké budoucnosti se počítá i s možností přihlášení na základě stejných údajů, kterými se daňové subjekty přihlašují do datových schránek. Tento model je podle posledních zpráv získaných z Generálního finančního ředitelství aktuálně intenzivně testován. Přesný termín jeho nasazení není v současné době znám, ale předpokládá se, že by měl být spuštěn do konce měsíce července. Osobám, které již vlastní datovou schránku, bude následně zřízena daňová informační schránka z moci úřední. Nutnou podmínkou pro její využívání bude vyplnění přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky.

V budoucnu tak bude umožněn rychlejší a snazší přístup do daňové informační schránky bez ohledu na to, z jakého počítače se k této aplikaci připojujeme. Způsob, kdy je k přihlášení využíván ověřený elektronický podpis, je totiž vázán na konkrétní počítač, kde je tento certifikát nainstalován.

V případě, že máte zájem využívat daňovou informační schránku, je nutné vyplnit formulář žádosti o zřízení daňové informační schránky dostupný na daňovém portálu na následujícím odkazu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Příslušný finanční úřad zřídí ve lhůtě 15 dnů od odeslání žádosti přístup do daňové informační schránky. Pro přihlášení nebude uživateli přiděleno speciální jméno a heslo, ale použijí se údaje kvalifikovaného certifikátu. Ke zřízení, zrušení, ale i nahlížení do daňové informační schránky může daňový subjekt zplnomocnit i jinou osobu.

 

DAŇOVÉ NOVINKY OD ROKU 2015

Nově složená vláda si klade za cíl od roku 2015 zavést celou řadu změn týkajících se také daňových předpisů.

  • Od roku 2015 by se mělo přistoupit k omezení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné. K redukci dojde buď snížením procentní sazby, nebo zavedením absolutní částky, s tím, že finální metoda bude záležet na provedené analýze odvodů zaměstnanců a OSVČ. Výsledný efekt by měl eliminovat dosud existující výhodu u osob samostatně výdělečně činných plynoucí z neúměrně vysoké výše výdajových paušálů.
  • Současná vláda bude také prosazovat zrušení omezení slevy na poplatníka pro pracující důchodce. Toto omezení vzešlo z daňového protischodkového balíčku č. 500/2012 Sb. 12.6.2013 byl skupinou senátorů podán návrh na jeho zrušení. Do dnešních dnů ovšem Ústavní soud o tomto návrhu stále nerozhodl. Senátorům ani současné vládě se nelíbí zejména fakt, že tímto omezením dochází k neopodstatněnému znevýhodnění pracujících důchodců ve srovnání s osobami, které starobní důchod nepobírají.
  • S účinností od 1.1.2015 vláda plánuje upravit i základní slevu na dítě. Změna by se týkala druhého a každého dalšího dítěte, přičemž současná výše slevy (13 404 Kč za rok) bude postupně v průběhu následujících let u těchto dalších dětí navyšována. Předběžně se uvažuje o tom, že by se její maximální výše mohla pohybovat až na úrovni základní slevy na poplatníka (což je v současnosti 24 840 Kč).
  • Plánuje se také opuštění konceptu výpočtu daně z příjmu na základě superhrubé mzdy. Současná vláda se chystá zrušit i sedmiprocentní solidární zvýšení daně. Tento výpadek na příjmové stránce státního rozpočtu je připravena řešit zavedením druhé sazby daně, přičemž výsledné daňové zatížení poplatníků by mělo zůstat na obdobné úrovni, jako je nastaveno nyní.
  • Daně a ostatní odvody se od roku 2015 měly realizovat prostřednictvím jednotných inkasních míst. Vláda premiéra Bohuslava Sobotky uvažuje o odložení účinnosti současné podoby zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, který jako celek má nabývat účinnosti od 1.1.2015. Příliš dlouhá doba mezi schválením zákona a nabytím jeho účinnosti způsobuje celou řadu praktických problémů. V tomto období totiž došlo k novelizaci některých souvisejících právních předpisů, ale také například k rekodifikaci občanského zákoníku. V důsledku toho by byla aplikace původního zákona zabývajícího se zřízením jednoho inkasního místa velice obtížná. V současné době stále také chybí zákon, který by řešil technické záležitosti spojené se spuštěním jednotných inkasních míst, a tak by se s největší pravděpodobností původně plánovaný termín účinnosti 1.1.2015 nejspíše nestihl.

 

ON-LINE KALKULAČKA – SMĚRNÁ HODNOTA (pro daň z nabytí nemovitých věcí)

V březnovém čísle Tax News jsme Vás v souvislosti s daní z nabytí nemovitých věcí informovali o tom, že Finanční správa plánuje v nejbližší době na svých internetových stránkách spustit on-line kalkulačku určenou k výpočtu směrné hodnoty, přičemž směrná hodnota je nedílnou součásti vzorce pro výpočet daňové srovnávací hodnoty v případech, kdy nemůžeme použít cenu zjištěnou.

V průběhu dubna se tento záměr dočkal své realizace, a tak poplatníci mohou nyní využít jednu z kalkulaček pro:

  • určení směrné hodnoty u pozemků
  • určení směrné hodnoty u bytů a nebytových prostorů
  • určení směrné hodnoty u garáží a doplňkových staveb
  • určení směrné hodnoty u rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků
  • určení směrné hodnoty u rekreačních chat a zahrádkářských chat

Kalkulačky pro jednotlivé druhy nemovitých věcí jsou dostupné na stránkách finanční správy v sekci daňových tiskopisů na následujícím odkazu:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

ivana.ottova@lerika.eu  

petr.hajek@lerika.eu