Tax NEWS duben 2013

Připravili jsme pro Vás naše dubnové číslo daňových novinek. Věříme, že uvedené informace pro vás budou zajímavé. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kdykoli kontaktovat.

Tax NEWS duben 2013

 

DOHODY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

V poslední době dochází k uzavírání smluv o výměně informací v daňových záležitostech se státy označovanými jako daňové ráje téměř po celém světě. Výjimkou v tomto ohledu není ani Česká republika. Jenom na počátku letošního roku vstoupily v účinnost dohody o výměně informací mezi Českou republikou a ostrovy Jersey a Guernsey, Bermudami, Ostrovem Man, San Marinem či Britskými Panenskými Ostrovy.

Další dohody budou v blízké budoucnosti zcela jistě následovat, neboť Česká republika zahájila ratifikační proces např. s Kajmanskými ostrovy, Andorou, Bahamami, Arubou, Belize a dalšími. 

Existuje rovněž i dohoda s Monakem, jejíž text byl sjednán již koncem loňského roku. 

Veškeré tyto dohody mají za cíl jediné. Umožnit na jejich základě získat od smluvních partnerů potřebné informace pro správné stanovení daně v České republice, bez ohledu na to, zda jsou takové informace v držení bank či jiných finančních institucí. Jinými slovy mají takové dohody zamezit vyvádění peněz mimo Českou republiku bez zdanění či umožnit výměnu informací nezbytných pro účely trestního řízení ve vztahu k daňovým deliktům.

Níže si vám dovolujeme zaslat odkaz na stránky české daňové správy, kde můžete nalézt veškeré informace týkající se uzavřených dohod, včetně jejich textů jak v českém, tak v anglickém jazyce.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_16229.html?year=0

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat.

martin.pecka@lerika.eu

 

SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ

Solidární zvýšení daně bylo v České republice zavedeno od 1. ledna 2013 a mělo by být v platnosti po dobu 3 let, tj. do konce roku 2015. Jestli tomu tak skutečně bude, nám ukáže až budoucnost. Co je však jisté, je to, že v roce 2013 se solidární zvýšení daně aplikovat bude, či se dokonce již v některých případech aplikuje. 

Všichni už dneska víme, že v souladu se zákonem (§16a zákona o daních z příjmů) činí solidární zvýšení daně 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle §6 a dílčího základu daně podle §7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Jinými slovy lze říci, že solidární zvýšení daně se bude aplikovat všude tam, kde součet příjmů zahrnovaných pod §6 a §7 (snížených o výdaje) zákona o daních z příjmů překročí v rámci zdaňovacího období částku 1.242.432,- Kč (pro rok 2013). 

Zároveň také platí, že solidární zvýšení daně se aplikuje i u měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, pokud takový příjem v rámci kalendářního měsíce překročí 4násobek průměrné mzdy, tedy částku ve výši 103.536,- Kč. Někteří z vás si toho již na výplatní pásce zcela jistě všimli. Tím to však nekončí. Ti, kterých se solidární zvýšení daně u zálohy týká, či se jich v průběhu roku, byť jen v jednom měsíci, dotkne, nebudou moci požádat svého zaměstnavatele po skončení roku o zpracování ročního zúčtování daně, ale naopak budu mít povinnost podat si vlastní daňové přiznání, a to i přesto, že žádných jiných příjmů nedosáhli.

Výše uvedené je již delší dobu více či méně známo a v podstatě snad už nikoho z vás nepřekvapí. Existuje však celá řada přinejmenším sporných otázek, která v souvislosti se zavedením solidárního zvýšení daně vyvstala, a které ještě nebyly zcela či oficiálně zodpovězeny. Tyto otázky položila při jednání se zástupci Generálního finančního ředitelství Komora daňových poradců včetně návrhů na jejich řešení, a byla prý dle sdělení zástupců Komory ve svých návrzích převážně úspěšná.

Dle vyjádření zástupců Generálního finančního ředitelství by mělo dojít na webu české daňové správy ke zveřejnění či potvrzení většiny návrhů Komory formou otázek a odpovědí v průběhu měsíce dubna.

A o co, že se vlastně jedná, resp. jaké byly/jsou návrhy Komory daňových poradců včetně našeho komentáře k některým bodům:

  1. Solidární zvýšení daně je daň a považuje se za součást daňové povinnosti z příjmů fyzických osob;
  2. Pro účely zrušení povinnosti plátce odvádět zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti dle § 38h odst. 11 a 12 zákona se za zrušený považuje i odvod solidárního zvýšení daně dle §38ha;

Komentář: Zákon totiž uvádí ve výše zmíněném ustanovení (§38h), že plátce (zaměstnavatel) nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců zákona v případě, že mzda jde k tíži stálé provozovny umístěné v zahraničí. §38ha zákona však následuje až po §38h a tudíž se nejedná o odstavec předchozí. Dle striktního výkladu zákona by tak vznikla povinnost odvádět solidární zvýšení daně u zálohy, ale základní záloha ve výši 15% by odváděna být nemusela. 

 Při stanovení základu pro solidární zvýšení daně se podle § 16a odst. 2 písm. a) do výpočtu zahrnuje součet (i) příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a (ii) dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období;

Komentář: Jde spíše o uvedení věci na pravou míru, neboť ze znění zákona jsou dle našeho názoru možné dva výklady, a to i) součet příjmů zahrnovaných do základu daně podle § 6 a příjmů zahrnovaných do základu daně podle § 7 zákona (tj. příjmy podle § 6 plus příjmy podle § 7) a ii) součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 (tj. příjmy podle § 6 plus příjmy mínus výdaje podle § 7). Bod (ii) je navrhován Komorou a byl i úmyslem zákonodárce.

 4.  Dílčím základem daně dle § 7 pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně v §16a odst. 2 písm. a) se rozumí příjmy po snížení o výdaje. Je třeba vyřešit, zda max. ve výši 0, nebo se pro tyto účely zohlední i ztráta, která bude při výpočtu základu pro solidární zvýšení snižovat příjmy dle § 6, k čemuž se přikláníme. V případě zohlednění ztráty by se pak stejnou logikou v následujících obdobích zahrnul do výpočtu solidárního zvýšení dílčí základ daně podle § 7 před zohledněním ztráty z předchozích období jako odčitatelné položky;

Komentář: Jedná se o to, zdali poplatníci, kteří dosáhnou z podnikání ztráty, budou moci tuto ztrátu uplatnit v daném zdaňovacím období proti příjmům ze závislé činnosti za účelem kalkulace, zdali budou mít povinnost odvést solidární zvýšení daně či nikoliv. Komora se k započtení ztráty přiklání, nicméně Generální finanční ředitelství v tomto bodě nesouhlasilo. Uvidíme tedy, co bude nakonec uveřejněno na webových stránkách české daňové správy.  

5.   Pro účely § 16a odst. 2 písm. a) se za „příjmy zahrnované“ rozumí příjmy, které v ČR do základu daně zahrnou, neboť budou v ČR efektivně zdaněny dle příslušných ustanovení ZDP či smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nerozumí se tím příjmy „obecně“ zahrnované pod § 6 a § 7 bez ohledu na původ jejich zdroje;

6.   Příjmy zahrnované do samostatného základu daně dle § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 v návaznosti na §6 odst. 15, § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 (odměny členů statutárních orgánů – nerezidentů) se nezvyšují o solidární zvýšení daně dle § 16a. Nejedná se totiž o příjem zahrnovaný do dílčího základu daně dle § 6. Výjimkou je situace, kdy se tato osoba rozhodne využít možnosti podat daňové přiznání dle §36 odst. 7;

7.   Při výpočtu daňové povinnosti při využití zamezení dvojímu zdanění dle § 38f odst. 4 nebo odst. 7 se příjmy ze zahraničí vyjímané ze základu daně započítávají pro účely splnění limitu pro aplikaci solidárního zvýšení daně na příjem dle § 6 a § 7 podléhajícího zdanění v ČR. Naopak v případě metody úplného vynětí dle § 38f odst. 6, pokud ji stanoví některá z existujících smluv o zamezení dvojího zdanění, se příjem ze zdrojů v zahraniční pro účely splnění limitu pro aplikaci solidárního zvýšení daně nepoužije;

Komentář: Dle výše uvedeného by tak poplatníci s příjmy ze zaměstnání ze zahraničí, které budou vyňaty ze zdanění v České republice s výhradou progrese, měli danit své ostatní příjmy v České republice vyšší sazbou daně než 15% (sazbou daně vypočtenou jako podíl daně vypočtené před vynětím příjmů na celkových příjmech).

8.   Při výpočtu daňové povinnosti při využití zamezení dvojímu zdanění dle § 38f odst. 2 se za „daňovou povinnost“ považuje daň dle § 16 i solidární zvýšení daně dle § 16a;

9.   V případě, kdy má poplatník všechny příjmy ze zdrojů v zahraniční, které jsou v ČR vyňaty ze zdanění, se na něj vztahuje § 38g odst. 2, nikoliv § 38g odst. 4, neboť v jeho případě se daň nezvyšuje o solidární zvýšení daně;

Komentář: Jedná se o potvrzení toho, že v případě, kdy má poplatník pouze příjmy ze zaměstnání ze zahraničí, které jsou v ČR vyňaty ze zdanění a tyto příjmy přesáhnou v roce 2013 částku 1.242.432,- Kč, nemá tento poplatník v souladu s výše zmíněným § 38g odst. 2 zákona povinnost podat daňové přiznání.

10. Pro účely uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění dle § 35ba a § 35c se bere v úvahu daň dle § 16 zvýšená o solidární zvýšení daně dle § 16a.

Komentář: Jinými slovy lze slevy na dani uplatnit i proti solidárnímu zvýšení daně, nikoliv jen proti dani samotné, vypočtené podle § 16 zákona ve výši 15%.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat.

martin.pecka@lerika.eu

 

POKYN Č. MF-1 O STANOVENÍ LHŮT PŘI SPRÁVĚ DANÍ

Ministerstvo financí dne 7.1.2013 zveřejnilo pokyn č. MF–1, který stanoví lhůty, při jejichž překročení se mohou osoby zúčastněné na správě daní domáhat nápravy z důvodu nečinnosti správce daně. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1. 1. 2013 a u neukončených daňových řízení zahájených přede dnem 1. 1. 2013, u kterých se postupovalo dle pokynu č. D-348, s účinností od 1. ledna 2013.

Pokyn č. MF-1 stanovuje pro správce daně lhůty 6 měsíců, 3 měsíce a 30 dnů.

Lhůty pro vybraná podání uvádíme dále: 

  • 6 měsíců pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1, rozhodnutí o povolení obnovy řízení, rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství (s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout pouze ministr financí);
  • 3 měsíce pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti, rozhodnutí o vyloučení úřední osoby, rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b), rozhodnutí o závazném posouzení, rozhodnutí o námitce, rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby;
  • 30 dnů např. pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav, rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení, rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí, rozhodnutí o odvolání dle § 113 odst. 1 písm. c), rozhodnutí o stanovení záloh, rozhodnutí o odložení exekuce, rozhodnutí o stížnosti na správce daně.Pokyn dále stanovuje běh těchto lhůt. Obecně začínají běžet ode dne doručení podání správnímu orgánu. Do běhu lhůt se nezapočítává např. doba, kdy správce daně vyzve protistranu k poskytnutí součinnosti, doba soustřeďování či doplňování stanovisek, doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k úhradě poplatku. Ve složitých a odůvodněných případech může nadřízený správce daně lhůtu prodloužit.

Celé znění pokynu MF-1 naleznete na následujícím odkazu: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_legis_a_metod_75779.html

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat.

alena.kucerova@lerika.eu

 

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ

Dne 29. 3. 2013 vydalo Generální finanční ředitelství informaci k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn.

Podle informace GFŘ nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne, až do 30. září 2013. Tímto dává správce daně podnikatelským subjektům prostor, aby si nové ustanovení a ověřování účtů osvojili.

Od 1. dubna 2013 správce daně zveřejňuje čísla bankovních účtů v aplikaci „Registr plátců“, kde je možné si číslo účtu ověřit. Registr plátců naleznete na následujícím odkazu: http://adisspr.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%26poc_dic=2%26OK=Zobraz.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat.

lucie.hrachovcova@lerika.eu