Tax NEWS listopad 2015

Ústředním tématem listopadového vydání Tax News jsou novinky v účetnictví, které s účinností od 1. ledna 2016 přináší novela zákona o účetnictví a změna prováděcí vyhlášky. Ostatní témata, která si zde představíme, jsou v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou. Ať už se jedná o novelu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, návrh na diferenciaci sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi či již známou elektronickou evidenci tržeb, přinášíme vám aktuální znění těchto návrhů a i nadále vás budeme informovat o jejich vývoji.

Tax News listopad 2015

Novela zákona o účetnictví a změna prováděcí vyhlášky

Dne 10. 9. 2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o účetnictví, účinnosti nabude dne 1. 1. 2016. Níže uvádíme přehled důležitých novinek, které novela přinese.

Novela například zavádí kategorizace účetních jednotek do těchto skupin:

Mikro účetní jednotka

 • aktiva celkem ≤ 9 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu ≤ 18 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnanců ≤ 10

Malá účetní jednotka (není mikro účetní jednotkou)

 • aktiva celkem ≤ 100 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu ≤ 200 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnanců ≤ 50

Střední účetní jednotka (není mikro ani malou účetní jednotkou

 • aktiva celkem ≤ 500 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu ≤ 1 mld. Kč
 • průměrný počet zaměstnanců do 250

Velká účetní jednotka

 • aktiva celkem nad 500 mil. Kč
 • roční úhrn čistého obratu nad 1.000 mil. Kč
 • průměrný počet zaměstnanců nad 250

Pro zařazení do kategorie musí účetní jednotka splňovat k rozvahovému dni alespoň 2 z těchto 3 kritérií. Kategorizace účetních jednotek je učiněna zejména s ohledem na uložení povinností, které ze začlenění do kategorie účetní jednotce plynou. Malé a mikro podniky například:

 • nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu,
 • nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát (pokud nepodléhají auditu), zůstává však zachována povinnost zveřejnění zbývajících částí účetní závěrky, tj. rozvahy a přílohy k účetní závěrce, pokud jde o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků,
 • mohou sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pokud nepodléhají auditu),
 • mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud se jedná o spolky nebo bytová a sociální družstva bez povinného auditu. Toto se netýká obchodních korporací, které musí nadále vést účetnictví v plném rozsahu.
 • společně se středními účetními jednotkami nemusí ve výroční zprávě uvádět nefinanční informace,
 • mikro účetní jednotky nepoužijí ocenění reálnou hodnotou (§ 27 odst. 7).

Novinkou je také povinnost obchodních společností, které jsou středními a velkými účetními jednotkami, sestavovat přehled o finančních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu, jež byl dosud (až na výjimky) sestavován dobrovolně.

Novela zákona dále znovu zavádí jednoduché účetnictví, ve kterém se namísto nákladů a výnosů sledují příjmy a výdaje. Vést jednoduché účetnictví však mohou jen účetní jednotky, které zároveň:

 • nejsou plátci DPH,
 • mají příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč,
 • vykazují hodnotu majetku do 3 mil. Kč.

Pro fyzické osoby nadále platí, že mohou vést daňovou evidenci, popř. účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nepodléhají auditu.

Nutno poznamenat, že novela zákona o účetnictví se dotýká také změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o auditorech. Ve vztahu k zákonu o auditorech si například zmiňme, že od 1. 1. 2016 vzniká povinnost auditora vydat výrok k výroční zprávě i účetní závěrce najednou. Tato povinnost se týká účetních závěrek sestavených již za kalendářní rok 2015. Účetní jednotky tak budou předkládat k ověření auditorovi oba dokumenty zároveň a přicházejí o možnost vypracovat výroční zprávu s určitým časovým odstupem.

V souvislosti s novelou zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 mění vyhláška č. 250/2015 Sb., prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 500/2001 Sb. Nejvýraznější změny účetní jednotky zaznamenají zejména při sestavování účetních výkazů za rok 2016. Pojďme si tyto změny představit:

 • Ruší se účtové skupiny 58 a 68 pro účtování mimořádných nákladů, resp. výnosů. Tyto náklady / výnosy budou účtovány dle svého charakteru do skupin 54 / 64 Jiné provozní náklady / výnosy či 56 / 66 Ostatní finanční náklady / výnosy.
 • Účtová skupina 68 je zrušena zcela, účtová skupina 58 bude sloužit k zaúčtování přírůstků nebo úbytků zásob vytvořených vlastní činností, které tak již nebudou účtovány do výnosů. V účtové skupině 58 bude také jako snížení nákladů účtována aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.
 • Do účtových skupin 64 Jiné provozní výnosy a 66 Jiné finanční výnosy budou účtovány také přijaté dary v provozní resp. finanční oblasti. O těchto darech tak již nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu
 • U některých účtových skupin dochází k přejmenování. Účtová skupina 21 tak již nebudou „peníze“, ale „Peněžní prostředky v pokladně“ a stejně tak účtová skupina 22 je z „Účty v bankách“ přejmenována na „Peněžní prostředky na účtech“. Namísto slovního spojení „bankovní úvěry“ je poté použito spojení „závazky k úvěrovým institucím“.

katerina.navratilova@lerika.eu

 

Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předložilo 27. 10. 2015 Poslanecké sněmovně pozměněný návrh novely zákona, který by měl modifikovat zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela obsahuje některé důležité změny oproti aktuální právní úpravě, které si nyní v krátkosti představíme.

 • Jednou z nejdůležitějších změn je posunutí účinnosti této novely z 1. ledna 2016 na 1. dubna 2016.
 • Zcela zásadní novinkou je změna osoby poplatníka. Doposud platná právní úprava určovala, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, s tím, že kupující je ručitelem, pokud není stanoveno jinak. Dle argumentace ministerstva financí je však tato úprava nelogická, protože se jedná o majetkovou daň, a proto bude nově poplatníkem daně nabyvatel nemovité věci.
 • Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí bude považovat také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.
 • Dochází také k úpravě předmětu daně při převodu inženýrské sítě. Předmět daně bude v tomto případě představovat pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, přičemž samotná inženýrská síť zdanění podléhat nebude.
 • Osvobození nových staveb a jednotek bude nově spojeno s pojmy dokončená nebo užívaná stavba. Osvobozeny tak budou tyto nemovité věci v případě, že jsou dokončené nebo užívané. V praxi však může docházet ke komplikacím při prokazování těchto skutečnosti, neboť povinnost prokázat předchozí užívání stavby ponese nabyvatel.
 • Opomenout nesmíme také způsob stanovení základu daně v případě směny. Ve většině případů, kdy dojde ke vzájemné směně nemovité věci za nemovitou věc, bude jako základ daně brána cena zjištěná podle posudku znalce nebo směrná hodnota.

V současné době čeká tuto navrhovanou novelu projednávání v Poslanecké sněmovně. Na to, jestli bude tato novela schválena, si však budeme muset nějakou dobu počkat. O případných novinkách v této oblasti vás budeme informovat.

petr.hajek@lerika.eu

 

Diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi

V květnu letošního roku byl důchodovou komisí projednán a následně předložen vládě návrh na úpravu penzijního systému, který spočívá v modifikaci sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi.

Smyslem tohoto záměru je posílení zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících rodičů na výchově budoucí generace plátců daní a pojistného a také alespoň částečné narovnání transferů mezi rodinou a společností z hlediska postavení stejněpříjmových domácností. Opatření si klade za cíl snížit celkovou finanční zátěž rodinám s dětmi a to v období, kdy se o ně starají a vychovávají je.

Nástrojem celého opatření je úprava základní sazby pro pojistné na důchodové pojištění hrazené zaměstnancem v závislosti na počtu nezaopatřených dětí v domácnosti, což ukazuje následující tabulka.

Počet dětí ve společné domácnosti

0

1

2

3

4 a více

Sazba důchodového pojištění hrazeného zaměstnancem

7,5%

6,5%

5%

2,5%

0%

 

Jak vidíme, s rostoucím počtem dětí ve společné domácnosti by sazba důchodového pojištění hrazeného zaměstnancem měla postupně klesat. U bezdětných zaměstnanců dochází v tomto návrhu k navýšení sazby o jeden procentní bod. Situace u zaměstnanců s jedním vyživovaným dítětem zůstává beze změny. Tito poplatníci budou podléhat stejné sazbě pojistného jako v dosud platné úpravě, tj. 6,5%. Sazba důchodového pojištění pro zaměstnavatele (21,5 %) zůstává pro všechny varianty počtu dětí na stejné úrovni. Nezaopatřené dítě by pro účely této modifikace bylo definováno stejně jako v zákoně o daních z příjmů, jedná se tedy o nezaopatřenou osobu, žijící v domácnosti rodiče, maximálně do věku 26 let.

Podíváme-li se na tuto úpravu z dlouhodobého hlediska, tak možné snížení sazby pojistného u zaměstnanců s dětmi bude poté, co tyto děti přestanou být nezaopatřenými osobami, kompenzováno povinností odvádět základní sazbu pojistného, která je ovšem ve srovnání se současným stavem o 1 procentní bod vyšší (tj. 7,5%). Reálně se tedy jedná o přesunutí povinnosti odvádět zvýšenou sedmi a půlprocentní sazbu pojistného na dobu, kdy nebudou poplatníci vyživovat nezaopatřené děti. Zároveň s tím dochází k motivaci bezdětných osob ke zplození alespoň jednoho potomka. V opačném případě budou odvádět nesníženou sazbu pojistného ve výši 7,5% po celou dobu svého produktivního věku. Pozitivní zprávou ovšem je, že na rozdíl od daňového zvýhodnění na děti by těchto snížených sazeb mohli za splnění předpokladu společného žití v jedné domácnosti využít oba rodiče. Tento návrh byl schválen odbornou komisí a nyní se čeká na jeho projednání vládou.

V případě jakýchkoli otázek k uvedené problematice Vám rádi poskytneme příslušnou podporu.

petr.hajek@lerika.eu

 

E-tržby

Na poli projednávané elektronické evidence tržeb se od naší poslední zmínky změnila zejména plánovaná účinnost zákona a vymezení etap, ve kterých bude zavedení probíhat. Pojďme se podívat, jakým způsobem.

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb čeká v současné době 3. čtení a kvůli vytíženosti Poslanecké sněmovny je již téměř měsíc odsouváno. Dle pozměňovacích návrhů by se jeho účinnost od vyhlášení ve Sbírce zákonů měla posunout z původních třech na sedm měsíců. Pokud se tedy legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů stihne do konce prosince letošního roku, účinnost zákona pro první skupinu poplatníků (1. etapa) bude od 1. 8. 2016. Do této skupiny patří tržby poplatníků poskytující ubytovací a stravovací služby.

Další etapy by měly (opět za předpokladu vyhlášení ve Sbírce zákonů do konce letošního roku) následovat dle diagramu v PDF souboru výše.

 

Mezi tržby vymezené ve čtvrté etapě, tj. ty, které by evidenci tržeb podle návrhu zákona neměly podléhat, patří například tržby z výroby textilií a oděvů, z výroby mýdel a detergentů, čisticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků, z výroby pryžových a plastových výrobků, z výroby kovových konstrukcí, z výroby nábytku a ostatního zpracovatelského průmyslu, z oprav a instalace strojů a zařízení, ze specializovaných stavebních činností či z oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a domácnost.

O dalším průběhu vás budeme informovat.

katerina.navratilova@lerika.eu